3595_1445
3595_1445
kommunefakta
2019-01-24T09:41:00.000Z
no
Gloppen kommune

Kommunefakta

Gloppen - 1445 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 847 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 148 153
5-9 år 194 159
10-14 år 219 198
15-19 år 209 182
20-24 år 198 186
25-29 år 171 152
30-34 år 140 146
35-39 år 146 148
40-44 år 190 163
45-49 år 196 178
50-54 år 181 173
55-59 år 192 199
60-64 år 191 173
65-69 år 204 199
70-74 år 147 152
75-79 år 100 109
80-84 år 71 84
85-89 år 44 67
90-94 år 31 50
95-99 år 7 21
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gloppen
Sverige 12
Litauen 62
Polen 58
Tyskland 12
Eritrea 84
Somalia 40
Filippinene 9
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gloppen
Selveier 81.4
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gloppen
Jordbruk, skogbruk og fiske 204
Sekundærnæringer 762
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 804
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 109
Undervisning 330
Helse- og sosialtjenester 673
Personlig tjenesteyting 101

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gloppen
Aleneboende 277000
Par uten barn 632000
Par med barn 0-17 år 818000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gloppen
Grunnskolenivå 1071
Videregående skole-nivå 2051
Universitets- og høgskolenivå kort 1168
Universitets- og høgskolenivå lang 297
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gloppen
Aktivitetstilbud barn og unge 87
Bibliotek 454
Muséer 78
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 206
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 918
Musikk- og kulturskoler 901
Kommunale kulturbygg 73

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gloppen
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 5.8
Barnehage 9.6
Grunnskole 19.1
Helse- og omsorg 32.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.