3595_0502
3595_0502
kommunefakta
2019-01-22T20:27:00.000Z
no
Gjøvik kommune

Kommunefakta

Gjøvik - 0502 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 638 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 770 707
5-9 år 883 833
10-14 år 897 818
15-19 år 1011 903
20-24 år 1279 1049
25-29 år 1128 909
30-34 år 887 856
35-39 år 913 871
40-44 år 991 1020
45-49 år 1065 1071
50-54 år 1059 1009
55-59 år 951 968
60-64 år 918 961
65-69 år 878 904
70-74 år 784 864
75-79 år 474 578
80-84 år 264 409
85-89 år 169 315
90-94 år 66 169
95-99 år 7 32
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Sverige 148
Litauen 171
Polen 444
Tyskland 101
Eritrea 214
Somalia 299
Filippinene 76
Irak 240
Pakistan 46
Vietnam 120

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Selveier 68.6
Andels- / aksjeeier 10.6
Leier 20.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjøvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 350
Sekundærnæringer 2970
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5054
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 820
Undervisning 1282
Helse- og sosialtjenester 3701
Personlig tjenesteyting 522

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Aleneboende 272000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Grunnskolenivå 7066
Videregående skole-nivå 9824
Universitets- og høgskolenivå kort 5917
Universitets- og høgskolenivå lang 1611
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 152

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Aktivitetstilbud barn og unge 108
Bibliotek 328
Muséer 74
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 357
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 377
Musikk- og kulturskoler 268
Kommunale kulturbygg 309

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjøvik
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 4.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 9.8
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.