3595_1122
3595_1122
kommunefakta
2018-05-23T20:39:00.000Z
no
Gjesdal kommune

Kommunefakta

Gjesdal - 1122 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 846 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 481 456
5-9 år 499 489
10-14 år 397 387
15-19 år 426 406
20-24 år 398 367
25-29 år 422 420
30-34 år 456 470
35-39 år 469 440
40-44 år 417 372
45-49 år 430 368
50-54 år 406 388
55-59 år 355 328
60-64 år 283 263
65-69 år 221 212
70-74 år 179 168
75-79 år 104 119
80-84 år 64 71
85-89 år 29 60
90-94 år 10 21
95-99 år 2 12
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Sverige 17
Litauen 151
Polen 342
Tyskland 182
Eritrea 61
Somalia 63
Filippinene 29
Irak 5
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Selveier 88.8
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 11

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjesdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 193
Sekundærnæringer 2102
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2083
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 194
Undervisning 449
Helse- og sosialtjenester 1008
Personlig tjenesteyting 195

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Aleneboende 303000
Par uten barn 683000
Par med barn 0-17 år 788000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Grunnskolenivå 2638
Videregående skole-nivå 3929
Universitets- og høgskolenivå kort 1772
Universitets- og høgskolenivå lang 446
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 30

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 19.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gjesdal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 17.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 23.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 23.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.5
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.