3595_0911
3595_0911
kommunefakta
2019-01-22T05:58:00.000Z
no
Gjerstad kommune

Kommunefakta

Gjerstad - 0911 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 456 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 51 55
5-9 år 62 57
10-14 år 77 61
15-19 år 96 66
20-24 år 85 73
25-29 år 64 58
30-34 år 60 69
35-39 år 77 52
40-44 år 97 82
45-49 år 96 101
50-54 år 88 79
55-59 år 87 88
60-64 år 81 74
65-69 år 85 91
70-74 år 75 57
75-79 år 44 49
80-84 år 29 32
85-89 år 14 26
90-94 år 6 13
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Sverige 6
Litauen 3
Polen 47
Tyskland 13
Eritrea 40
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjerstad
Jordbruk, skogbruk og fiske 36
Sekundærnæringer 360
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 331
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 50
Undervisning 68
Helse- og sosialtjenester 246
Personlig tjenesteyting 28

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Aleneboende 255000
Par uten barn 558000
Par med barn 0-17 år 726000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 399000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Grunnskolenivå 743
Videregående skole-nivå 939
Universitets- og høgskolenivå kort 288
Universitets- og høgskolenivå lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Aktivitetstilbud barn og unge 0
Bibliotek 216
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 60
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 325
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gjerstad
Sosialsektoren samlet 6.7
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 6.6
Kultursektoren, kommune 0.9
Barnehage 6.5
Grunnskole 16.3
Helse- og omsorg 30.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.