3595_0234
3595_0234
kommunefakta
2018-05-25T13:10:00.000Z
no
Gjerdrum kommune

Kommunefakta

Gjerdrum - 0234 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 752 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 208 166
5-9 år 246 195
10-14 år 256 229
15-19 år 249 228
20-24 år 189 158
25-29 år 192 172
30-34 år 184 155
35-39 år 224 227
40-44 år 240 262
45-49 år 348 314
50-54 år 297 242
55-59 år 198 202
60-64 år 164 161
65-69 år 154 158
70-74 år 152 162
75-79 år 65 89
80-84 år 68 65
85-89 år 24 44
90-94 år 6 10
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Sverige 73
Litauen 128
Polen 209
Tyskland 33
Eritrea 16
Somalia 11
Filippinene 41
Irak 47
Pakistan 29
Vietnam 14

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 664
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1660
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 248
Undervisning 221
Helse- og sosialtjenester 588
Personlig tjenesteyting 123

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Aleneboende 299000
Par uten barn 697000
Par med barn 0-17 år 885000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 453000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Grunnskolenivå 1370
Videregående skole-nivå 2083
Universitets- og høgskolenivå kort 1179
Universitets- og høgskolenivå lang 352
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Gjerdrum
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 13.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 22.3
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 31
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.8
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 6.4
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.