3595_1838
3595_1838
kommunefakta
2018-11-13T16:39:00.000Z
no
Gildeskål kommune

Kommunefakta

Gildeskål - 1838 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 993 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 41 47
5-9 år 47 65
10-14 år 51 50
15-19 år 66 49
20-24 år 51 46
25-29 år 55 51
30-34 år 50 52
35-39 år 63 63
40-44 år 70 47
45-49 år 66 53
50-54 år 73 60
55-59 år 67 71
60-64 år 82 78
65-69 år 78 60
70-74 år 71 66
75-79 år 34 43
80-84 år 29 36
85-89 år 11 26
90-94 år 3 18
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Sverige 5
Litauen 29
Polen 34
Tyskland 16
Eritrea 42
Somalia 20
Filippinene 28
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Selveier 81.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gildeskål
Jordbruk, skogbruk og fiske 111
Sekundærnæringer 199
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 203
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 49
Undervisning 106
Helse- og sosialtjenester 235
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Aleneboende 279000
Par uten barn 557000
Par med barn 0-17 år 782000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Grunnskolenivå 596
Videregående skole-nivå 658
Universitets- og høgskolenivå kort 312
Universitets- og høgskolenivå lang 78
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Aktivitetstilbud barn og unge 130
Bibliotek 392
Muséer 198
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1023
Musikk- og kulturskoler 315
Kommunale kulturbygg 82

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gildeskål
Sosialsektoren samlet 5.7
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 7
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 5.9
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 32.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.