3595_2023
3595_2023
kommunefakta
2020-01-24T02:14:00.000Z
no
Gamvik kommune

Kommunefakta

Gamvik - 2023 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 146 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 29 24
5-9 år 23 22
10-14 år 18 15
15-19 år 32 22
20-24 år 44 29
25-29 år 50 33
30-34 år 53 37
35-39 år 48 23
40-44 år 42 24
45-49 år 56 56
50-54 år 49 36
55-59 år 48 37
60-64 år 44 33
65-69 år 30 42
70-74 år 38 34
75-79 år 24 25
80-84 år 17 15
85-89 år 5 4
90-94 år 2 4
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gamvik (-2019)
Sverige 3
Litauen 81
Polen 45
Tyskland 4
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gamvik (-2019)
Selveier 75.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 24.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gamvik (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 117
Sekundærnæringer 160
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 133
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 22
Undervisning 28
Helse- og sosialtjenester 100
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gamvik (-2019)
Aleneboende 278000
Par uten barn 581000
Par med barn 0-17 år 811000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 346000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gamvik (-2019)
Grunnskolenivå 418
Videregående skolenivå 353
Universitets- og høgskolenivå, kort 167
Universitets- og høgskolenivå, lang 53
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gamvik
Aktivitetstilbud barn og unge 142
Bibliotek 433
Muséer 282
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1202
Kulturskoler 61
Kommunale kulturbygg 476

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gamvik
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 4.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 12.5
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 4.9
Grunnskole 11.6
Helse- og omsorg 33.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.