3595_1940
3595_1940
kommunefakta
2019-01-24T09:59:00.000Z
no
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune

Kommunefakta

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono - 1940 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 116 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 48 47
5-9 år 51 41
10-14 år 56 55
15-19 år 51 59
20-24 år 65 58
25-29 år 79 52
30-34 år 73 61
35-39 år 49 35
40-44 år 50 45
45-49 år 88 65
50-54 år 77 76
55-59 år 87 58
60-64 år 82 59
65-69 år 87 79
70-74 år 67 70
75-79 år 58 54
80-84 år 32 52
85-89 år 17 27
90-94 år 12 7
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Sverige 15
Litauen 30
Polen 0
Tyskland 5
Eritrea 12
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Selveier 86.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 196
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 227
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 75
Undervisning 101
Helse- og sosialtjenester 262
Personlig tjenesteyting 34

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Aleneboende 245000
Par uten barn 543000
Par med barn 0-17 år 863000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Grunnskolenivå 757
Videregående skole-nivå 635
Universitets- og høgskolenivå kort 296
Universitets- og høgskolenivå lang 62
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Aktivitetstilbud barn og unge 307
Bibliotek 451
Muséer 340
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 152
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 601
Musikk- og kulturskoler 745
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Sosialsektoren samlet 4.3
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.8
Administrasjon, kommune 10.1
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 6.8
Grunnskole 17.4
Helse- og omsorg 35.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.