3595_1940
3595_1940
kommunefakta
2020-01-24T03:47:00.000Z
no
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune

Kommunefakta

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono - 1940 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 074 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 43 45
5-9 år 48 44
10-14 år 57 56
15-19 år 50 52
20-24 år 60 65
25-29 år 64 47
30-34 år 78 59
35-39 år 51 39
40-44 år 47 35
45-49 år 82 70
50-54 år 86 76
55-59 år 77 56
60-64 år 83 64
65-69 år 85 73
70-74 år 70 75
75-79 år 61 52
80-84 år 34 56
85-89 år 13 23
90-94 år 9 8
95-99 år 2 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono (-2019)
Sverige 13
Litauen 32
Polen 3
Tyskland 5
Eritrea 9
Somalia 0
Filippinene 4
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono (-2019)
Selveier 86.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 97
Sekundærnæringer 194
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 216
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 70
Undervisning 99
Helse- og sosialtjenester 258
Personlig tjenesteyting 38

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono (-2019)
Aleneboende 254000
Par uten barn 571000
Par med barn 0-17 år 854000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 442000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono (-2019)
Grunnskolenivå 728
Videregående skolenivå 642
Universitets- og høgskolenivå, kort 295
Universitets- og høgskolenivå, lang 67
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Aktivitetstilbud barn og unge 272
Bibliotek 415
Muséer 374
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 135
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 677
Kulturskoler 861
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 1.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 9.6
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 6.9
Grunnskole 16.6
Helse- og omsorg 35

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.