3595_0831
3595_0831
kommunefakta
2018-05-23T20:42:00.000Z
no
Fyresdal kommune

Kommunefakta

Fyresdal - 0831 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 328 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 22 29
5-9 år 43 42
10-14 år 46 42
15-19 år 44 42
20-24 år 43 37
25-29 år 43 31
30-34 år 28 30
35-39 år 30 28
40-44 år 42 41
45-49 år 52 49
50-54 år 44 44
55-59 år 57 45
60-64 år 51 43
65-69 år 40 40
70-74 år 43 34
75-79 år 26 25
80-84 år 16 16
85-89 år 9 12
90-94 år 3 3
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fyresdal
Sverige 3
Litauen 7
Polen 9
Tyskland 31
Eritrea 3
Somalia 14
Filippinene 3
Irak 5
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fyresdal
Selveier 80.1
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fyresdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 175
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 143
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 53
Helse- og sosialtjenester 158
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fyresdal
Aleneboende 275000
Par uten barn 547000
Par med barn 0-17 år 729000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 354000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fyresdal
Grunnskolenivå 248
Videregående skole-nivå 515
Universitets- og høgskolenivå kort 216
Universitets- og høgskolenivå lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fyresdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fyresdal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 10.2
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.1
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 31.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.3
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 6.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.