3595_5014
3595_5014
kommunefakta
2019-02-18T17:25:00.000Z
no
Frøya kommune

Kommunefakta

Frøya - 5014 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 032 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 145 164
5-9 år 147 152
10-14 år 113 102
15-19 år 137 148
20-24 år 140 154
25-29 år 231 202
30-34 år 212 172
35-39 år 181 151
40-44 år 181 145
45-49 år 189 162
50-54 år 180 124
55-59 år 174 150
60-64 år 150 129
65-69 år 133 97
70-74 år 113 97
75-79 år 56 83
80-84 år 51 65
85-89 år 29 51
90-94 år 13 27
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Frøya
Sverige 30
Litauen 487
Polen 195
Tyskland 47
Eritrea 23
Somalia 0
Filippinene 23
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Frøya
Selveier 83.4
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Frøya
Jordbruk, skogbruk og fiske 348
Sekundærnæringer 936
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 609
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 117
Undervisning 167
Helse- og sosialtjenester 410
Personlig tjenesteyting 40

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Frøya
Aleneboende 290000
Par uten barn 608000
Par med barn 0-17 år 791000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Frøya
Grunnskolenivå 1521
Videregående skole-nivå 1535
Universitets- og høgskolenivå kort 702
Universitets- og høgskolenivå lang 206
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frøya
Aktivitetstilbud barn og unge 196
Bibliotek 254
Muséer 22
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 58
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1068
Musikk- og kulturskoler 731
Kommunale kulturbygg 1030

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frøya
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.3
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 5.1
Barnehage 11.2
Grunnskole 18.2
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.