3595_0215
3595_0215
kommunefakta
2020-01-20T10:46:00.000Z
no
Frogn kommune

Kommunefakta

Frogn - 0215 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 855 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 331 290
5-9 år 458 453
10-14 år 542 514
15-19 år 527 491
20-24 år 456 395
25-29 år 357 355
30-34 år 352 302
35-39 år 364 429
40-44 år 503 529
45-49 år 647 673
50-54 år 622 734
55-59 år 638 634
60-64 år 505 502
65-69 år 440 445
70-74 år 467 508
75-79 år 311 327
80-84 år 151 193
85-89 år 81 144
90-94 år 22 51
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Frogn (-2019)
Sverige 190
Litauen 112
Polen 223
Tyskland 95
Eritrea 53
Somalia 76
Filippinene 65
Irak 20
Pakistan 13
Vietnam 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Frogn (-2019)
Selveier 75.5
Andels- / aksjeeier 10.3
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Frogn (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 1008
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3688
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 670
Undervisning 678
Helse- og sosialtjenester 1360
Personlig tjenesteyting 405

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Frogn (-2019)
Aleneboende 318000
Par uten barn 730000
Par med barn 0-17 år 952000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 448000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Frogn (-2019)
Grunnskolenivå 2747
Videregående skolenivå 4951
Universitets- og høgskolenivå, kort 3491
Universitets- og høgskolenivå, lang 1358
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frogn
Aktivitetstilbud barn og unge 222
Bibliotek 259
Muséer 11
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 402
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 470
Kulturskoler 358
Kommunale kulturbygg 118

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frogn
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 6.8
Kultursektoren, kommune 5.2
Barnehage 10.3
Grunnskole 21.4
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.