3595_0215
3595_0215
kommunefakta
2019-01-22T06:19:00.000Z
no
Frogn kommune

Kommunefakta

Frogn - 0215 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 776 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 338 329
5-9 år 488 467
10-14 år 535 504
15-19 år 522 490
20-24 år 454 387
25-29 år 350 343
30-34 år 336 324
35-39 år 376 449
40-44 år 516 537
45-49 år 672 695
50-54 år 628 731
55-59 år 617 601
60-64 år 505 488
65-69 år 424 451
70-74 år 478 501
75-79 år 268 310
80-84 år 145 185
85-89 år 71 131
90-94 år 20 48
95-99 år 8 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Frogn
Sverige 193
Litauen 113
Polen 222
Tyskland 94
Eritrea 50
Somalia 73
Filippinene 58
Irak 20
Pakistan 12
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Frogn
Selveier 75.8
Andels- / aksjeeier 10.1
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Frogn
Jordbruk, skogbruk og fiske 83
Sekundærnæringer 980
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3645
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 644
Undervisning 666
Helse- og sosialtjenester 1359
Personlig tjenesteyting 385

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Frogn
Aleneboende 309000
Par uten barn 712000
Par med barn 0-17 år 933000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 435000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Frogn
Grunnskolenivå 2763
Videregående skole-nivå 4997
Universitets- og høgskolenivå kort 3442
Universitets- og høgskolenivå lang 1309
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 69

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frogn
Aktivitetstilbud barn og unge 127
Bibliotek 258
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 164
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 514
Musikk- og kulturskoler 308
Kommunale kulturbygg 110

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Frogn
Sosialsektoren samlet 4.2
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 10.9
Grunnskole 21.7
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.