3595_0106
3595_0106
kommunefakta
2020-01-23T14:04:00.000Z
no
Fredrikstad kommune

Kommunefakta

Fredrikstad - 0106 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 82 301 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2080 2004
5-9 år 2388 2243
10-14 år 2537 2360
15-19 år 2659 2433
20-24 år 2599 2478
25-29 år 2638 2481
30-34 år 2494 2386
35-39 år 2317 2399
40-44 år 2626 2601
45-49 år 3065 3079
50-54 år 3117 3037
55-59 år 2769 2663
60-64 år 2537 2572
65-69 år 2158 2315
70-74 år 2067 2257
75-79 år 1243 1449
80-84 år 821 1110
85-89 år 427 753
90-94 år 141 343
95-99 år 23 94
100 år eller eldre 1 8

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fredrikstad (1994-2019)
Sverige 694
Litauen 413
Polen 1444
Tyskland 269
Eritrea 157
Somalia 1418
Filippinene 246
Irak 2286
Pakistan 162
Vietnam 216

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fredrikstad (1994-2019)
Selveier 73.6
Andels- / aksjeeier 9.6
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fredrikstad (1994-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 253
Sekundærnæringer 7753
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 13666
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2097
Undervisning 3061
Helse- og sosialtjenester 9303
Personlig tjenesteyting 1468

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fredrikstad (1994-2019)
Aleneboende 278000
Par uten barn 611000
Par med barn 0-17 år 796000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fredrikstad (1994-2019)
Grunnskolenivå 19683
Videregående skolenivå 25662
Universitets- og høgskolenivå, kort 15304
Universitets- og høgskolenivå, lang 4298
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 506

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Aktivitetstilbud barn og unge 271
Bibliotek 222
Muséer 54
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 155
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 566
Kulturskoler 129
Kommunale kulturbygg 295

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fredrikstad
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 3.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.3
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 10.3
Grunnskole 17.9
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.