3595_0631
3595_0631
kommunefakta
2019-09-17T10:21:00.000Z
no
Flesberg kommune

Kommunefakta

Flesberg - 0631 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 680 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 72 76
5-9 år 68 84
10-14 år 93 66
15-19 år 96 82
20-24 år 67 69
25-29 år 81 73
30-34 år 91 80
35-39 år 77 69
40-44 år 81 69
45-49 år 97 97
50-54 år 91 82
55-59 år 94 94
60-64 år 97 85
65-69 år 94 73
70-74 år 85 79
75-79 år 46 51
80-84 år 31 31
85-89 år 21 26
90-94 år 8 15
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flesberg
Sverige 10
Litauen 46
Polen 21
Tyskland 11
Eritrea 32
Somalia 36
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flesberg
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flesberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 65
Sekundærnæringer 482
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 373
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 58
Undervisning 93
Helse- og sosialtjenester 272
Personlig tjenesteyting 34

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flesberg
Aleneboende 283000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 784000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flesberg
Grunnskolenivå 656
Videregående skolenivå 990
Universitets- og høgskolenivå, kort 386
Universitets- og høgskolenivå, lang 74
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flesberg
Aktivitetstilbud barn og unge 40
Bibliotek 313
Muséer 123
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 102
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 492
Musikk- og kulturskoler 159
Kommunale kulturbygg 396

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flesberg
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 7.5
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 11.3
Grunnskole 19.6
Helse- og omsorg 33.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.