3595_0631
3595_0631
kommunefakta
2019-01-22T05:01:00.000Z
no
Flesberg kommune

Kommunefakta

Flesberg - 0631 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 708 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 69 79
5-9 år 78 77
10-14 år 91 63
15-19 år 97 87
20-24 år 74 75
25-29 år 83 67
30-34 år 85 69
35-39 år 66 72
40-44 år 95 72
45-49 år 94 105
50-54 år 87 78
55-59 år 102 93
60-64 år 96 81
65-69 år 84 79
70-74 år 80 74
75-79 år 50 49
80-84 år 25 30
85-89 år 29 27
90-94 år 4 16
95-99 år 0 5
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flesberg
Sverige 10
Litauen 47
Polen 30
Tyskland 10
Eritrea 30
Somalia 43
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flesberg
Selveier 80.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flesberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 481
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 367
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 54
Undervisning 78
Helse- og sosialtjenester 271
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flesberg
Aleneboende 283000
Par uten barn 640000
Par med barn 0-17 år 784000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flesberg
Grunnskolenivå 657
Videregående skole-nivå 986
Universitets- og høgskolenivå kort 378
Universitets- og høgskolenivå lang 75
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flesberg
Aktivitetstilbud barn og unge 57
Bibliotek 324
Muséer 109
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 466
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 499
Musikk- og kulturskoler 178
Kommunale kulturbygg 316

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flesberg
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 7.6
Kultursektoren, kommune 2.8
Barnehage 10.2
Grunnskole 21.1
Helse- og omsorg 29.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.