3595_1004
3595_1004
kommunefakta
2018-05-28T11:34:00.000Z
no
Flekkefjord kommune

Kommunefakta

Flekkefjord - 1004 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 081 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 236 225
5-9 år 303 301
10-14 år 300 274
15-19 år 306 252
20-24 år 301 249
25-29 år 294 205
30-34 år 269 234
35-39 år 258 252
40-44 år 263 275
45-49 år 320 311
50-54 år 346 292
55-59 år 295 300
60-64 år 277 275
65-69 år 288 243
70-74 år 241 248
75-79 år 144 165
80-84 år 114 121
85-89 år 69 105
90-94 år 20 62
95-99 år 9 23
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Sverige 27
Litauen 30
Polen 192
Tyskland 130
Eritrea 83
Somalia 9
Filippinene 23
Irak 10
Pakistan 6
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 12.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 1192
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1134
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 161
Undervisning 339
Helse- og sosialtjenester 1185
Personlig tjenesteyting 117

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Aleneboende 264000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 787000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Grunnskolenivå 1921
Videregående skole-nivå 3363
Universitets- og høgskolenivå kort 1433
Universitets- og høgskolenivå lang 367
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 25.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.2
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.5
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 39.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.3
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 2.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.