På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1004
3595_1004
kommunefakta
2020-01-23T15:10:00.000Z
no
Flekkefjord kommune

Kommunefakta

Flekkefjord - 1004 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 035 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 221 222
5-9 år 293 282
10-14 år 307 284
15-19 år 303 269
20-24 år 289 247
25-29 år 303 216
30-34 år 284 239
35-39 år 259 246
40-44 år 241 261
45-49 år 323 312
50-54 år 342 293
55-59 år 309 297
60-64 år 282 273
65-69 år 270 256
70-74 år 246 245
75-79 år 158 185
80-84 år 106 116
85-89 år 81 101
90-94 år 23 59
95-99 år 4 18
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flekkefjord (-2019)
Sverige 23
Litauen 31
Polen 195
Tyskland 131
Eritrea 92
Somalia 5
Filippinene 24
Irak 16
Pakistan 6
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flekkefjord (-2019)
Selveier 87.2
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flekkefjord (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 165
Sekundærnæringer 1096
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1178
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 164
Undervisning 364
Helse- og sosialtjenester 1194
Personlig tjenesteyting 118

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flekkefjord (-2019)
Aleneboende 285000
Par uten barn 620000
Par med barn 0-17 år 845000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flekkefjord (-2019)
Grunnskolenivå 1910
Videregående skolenivå 3280
Universitets- og høgskolenivå, kort 1506
Universitets- og høgskolenivå, lang 374
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 40

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Aktivitetstilbud barn og unge 96
Bibliotek 325
Muséer 173
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 44
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 616
Kulturskoler 391
Kommunale kulturbygg 575

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Flekkefjord
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.9
Administrasjon, kommune 4.5
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 9.7
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 38.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.