3595_1429
3595_1429
kommunefakta
2020-01-23T14:44:00.000Z
no
Fjaler kommune

Kommunefakta

Fjaler - 1429 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 739 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 61 64
5-9 år 108 86
10-14 år 73 97
15-19 år 127 149
20-24 år 78 77
25-29 år 79 62
30-34 år 80 71
35-39 år 59 70
40-44 år 64 88
45-49 år 101 69
50-54 år 88 72
55-59 år 81 71
60-64 år 80 86
65-69 år 101 82
70-74 år 99 71
75-79 år 67 55
80-84 år 35 48
85-89 år 18 29
90-94 år 3 15
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fjaler (-2019)
Sverige 10
Litauen 4
Polen 5
Tyskland 14
Eritrea 29
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 3
Pakistan 4
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fjaler (-2019)
Selveier 75.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 24.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fjaler (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 99
Sekundærnæringer 234
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 351
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 49
Undervisning 191
Helse- og sosialtjenester 356
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fjaler (-2019)
Aleneboende 250000
Par uten barn 611000
Par med barn 0-17 år 881000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fjaler (-2019)
Grunnskolenivå 736
Videregående skolenivå 850
Universitets- og høgskolenivå, kort 490
Universitets- og høgskolenivå, lang 143
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fjaler
Aktivitetstilbud barn og unge 42
Bibliotek 312
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 183
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 603
Kulturskoler 585
Kommunale kulturbygg 3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fjaler
Sosialsektoren samlet 3.2
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 9.2
Grunnskole 20.6
Helse- og omsorg 38.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.