3595_1222
3595_1222
kommunefakta
2018-12-10T03:58:00.000Z
no
Fitjar kommune

Kommunefakta

Fitjar - 1222 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 203 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 105 89
5-9 år 111 106
10-14 år 118 130
15-19 år 120 115
20-24 år 98 93
25-29 år 81 75
30-34 år 102 82
35-39 år 107 101
40-44 år 130 105
45-49 år 89 90
50-54 år 108 85
55-59 år 97 93
60-64 år 116 110
65-69 år 110 92
70-74 år 73 63
75-79 år 36 35
80-84 år 22 33
85-89 år 11 34
90-94 år 6 17
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fitjar
Sverige 6
Litauen 40
Polen 82
Tyskland 19
Eritrea 5
Somalia 0
Filippinene 10
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fitjar
Selveier 88
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 11.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fitjar
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 555
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 413
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 111
Helse- og sosialtjenester 309
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fitjar
Aleneboende 281000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 777000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 376000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fitjar
Grunnskolenivå 660
Videregående skole-nivå 1189
Universitets- og høgskolenivå kort 466
Universitets- og høgskolenivå lang 101
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fitjar
Aktivitetstilbud barn og unge 155
Bibliotek 429
Muséer 18
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 253
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 457
Kommunale kulturbygg 4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fitjar
Sosialsektoren samlet 3.9
Barnevern 0.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.7
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 8
Grunnskole 22.7
Helse- og omsorg 39.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.