3595_1265
3595_1265
kommunefakta
2019-09-21T13:00:00.000Z
no
Fedje kommune

Kommunefakta

Fedje - 1265 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 549 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 12 11
5-9 år 12 14
10-14 år 15 25
15-19 år 17 24
20-24 år 23 11
25-29 år 9 8
30-34 år 6 10
35-39 år 8 18
40-44 år 17 12
45-49 år 20 20
50-54 år 31 20
55-59 år 14 15
60-64 år 22 25
65-69 år 26 14
70-74 år 11 20
75-79 år 15 11
80-84 år 8 8
85-89 år 7 8
90-94 år 3 7
95-99 år 2 1
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fedje
Sverige 3
Litauen 3
Polen 4
Tyskland 15
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fedje
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fedje
Jordbruk, skogbruk og fiske 7
Sekundærnæringer 45
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 80
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 17
Undervisning 33
Helse- og sosialtjenester 60
Personlig tjenesteyting 3

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fedje
Aleneboende 277000
Par uten barn 621000
Par med barn 0-17 år 827000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fedje
Grunnskolenivå 143
Videregående skolenivå 196
Universitets- og høgskolenivå, kort 90
Universitets- og høgskolenivå, lang 18
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fedje
Aktivitetstilbud barn og unge 121
Bibliotek 1537
Muséer 18
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2555
Musikk- og kulturskoler 585
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fedje
Sosialsektoren samlet 1.8
Barnevern 0.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 12.8
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 5.9
Grunnskole 21.2
Helse- og omsorg 33.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.