3595_1003
3595_1003
kommunefakta
2019-01-22T05:54:00.000Z
no
Farsund kommune

Kommunefakta

Farsund - 1003 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 689 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 277 249
5-9 år 307 287
10-14 år 312 308
15-19 år 388 332
20-24 år 316 305
25-29 år 281 238
30-34 år 264 244
35-39 år 288 279
40-44 år 308 318
45-49 år 364 328
50-54 år 333 289
55-59 år 289 280
60-64 år 295 280
65-69 år 295 295
70-74 år 280 286
75-79 år 164 181
80-84 år 104 130
85-89 år 55 92
90-94 år 21 48
95-99 år 5 8
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Farsund
Sverige 35
Litauen 53
Polen 32
Tyskland 115
Eritrea 48
Somalia 29
Filippinene 26
Irak 36
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Farsund
Selveier 88.6
Andels- / aksjeeier 0.2
Leier 11.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Farsund
Jordbruk, skogbruk og fiske 150
Sekundærnæringer 1548
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1296
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 175
Undervisning 375
Helse- og sosialtjenester 913
Personlig tjenesteyting 116

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Farsund
Aleneboende 281000
Par uten barn 590000
Par med barn 0-17 år 774000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Farsund
Grunnskolenivå 2178
Videregående skole-nivå 3627
Universitets- og høgskolenivå kort 1376
Universitets- og høgskolenivå lang 357
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Farsund
Aktivitetstilbud barn og unge 160
Bibliotek 368
Muséer 140
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1180
Musikk- og kulturskoler 256
Kommunale kulturbygg 270

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Farsund
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 4.6
Kultursektoren, kommune 3.9
Barnehage 9.4
Grunnskole 18.9
Helse- og omsorg 30.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.