3595_1211
3595_1211
kommunefakta
2018-04-25T12:23:00.000Z
no
Etne kommune

Kommunefakta

Etne - 1211 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 083 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 135 115
5-9 år 147 139
10-14 år 122 117
15-19 år 151 138
20-24 år 111 97
25-29 år 117 104
30-34 år 129 102
35-39 år 147 128
40-44 år 129 122
45-49 år 166 122
50-54 år 129 120
55-59 år 128 119
60-64 år 139 118
65-69 år 119 106
70-74 år 100 94
75-79 år 63 84
80-84 år 53 45
85-89 år 31 37
90-94 år 16 30
95-99 år 1 11
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Etne
Sverige 7
Litauen 85
Polen 153
Tyskland 33
Eritrea 0
Somalia 34
Filippinene 3
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Etne
Selveier 84.4
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Etne
Jordbruk, skogbruk og fiske 155
Sekundærnæringer 678
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 549
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 71
Undervisning 143
Helse- og sosialtjenester 378
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Etne
Aleneboende 258000
Par uten barn 587000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Etne
Grunnskolenivå 846
Videregående skole-nivå 1582
Universitets- og høgskolenivå kort 622
Universitets- og høgskolenivå lang 142
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Etne
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 29
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Etne
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 8.1
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 12.6
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 33.4
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 2.8
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.