3595_0427
3595_0427
kommunefakta
2018-05-25T12:46:00.000Z
no
Elverum kommune

Kommunefakta

Elverum - 0427 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 21 143 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 571 539
5-9 år 621 568
10-14 år 653 665
15-19 år 648 601
20-24 år 740 736
25-29 år 676 646
30-34 år 616 635
35-39 år 559 601
40-44 år 662 710
45-49 år 783 768
50-54 år 708 722
55-59 år 629 633
60-64 år 641 662
65-69 år 592 656
70-74 år 524 606
75-79 år 319 389
80-84 år 198 271
85-89 år 130 233
90-94 år 62 100
95-99 år 16 31
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Elverum
Sverige 122
Litauen 51
Polen 238
Tyskland 43
Eritrea 99
Somalia 275
Filippinene 52
Irak 102
Pakistan 23
Vietnam 41

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Elverum
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 9.4
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Elverum
Jordbruk, skogbruk og fiske 304
Sekundærnæringer 1637
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3108
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1193
Undervisning 867
Helse- og sosialtjenester 2579
Personlig tjenesteyting 362

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Elverum
Aleneboende 271000
Par uten barn 588000
Par med barn 0-17 år 763000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Elverum
Grunnskolenivå 5112
Videregående skole-nivå 6516
Universitets- og høgskolenivå kort 4119
Universitets- og høgskolenivå lang 1003
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 122

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Elverum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Elverum
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18.7
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 34.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.5
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.9
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.