3595_0427
3595_0427
kommunefakta
2020-01-20T10:51:00.000Z
no
Elverum kommune

Kommunefakta

Elverum - 0427 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 21 244 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 573 522
5-9 år 603 588
10-14 år 646 635
15-19 år 652 607
20-24 år 727 696
25-29 år 671 663
30-34 år 651 631
35-39 år 581 605
40-44 år 642 699
45-49 år 755 762
50-54 år 737 753
55-59 år 628 631
60-64 år 632 675
65-69 år 589 638
70-74 år 557 654
75-79 år 361 413
80-84 år 195 281
85-89 år 126 210
90-94 år 54 100
95-99 år 14 33
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Elverum (-2019)
Sverige 117
Litauen 56
Polen 231
Tyskland 45
Eritrea 107
Somalia 294
Filippinene 63
Irak 94
Pakistan 23
Vietnam 40

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Elverum (-2019)
Selveier 73.9
Andels- / aksjeeier 7.8
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Elverum (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 295
Sekundærnæringer 1679
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3128
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1182
Undervisning 887
Helse- og sosialtjenester 2666
Personlig tjenesteyting 341

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Elverum (-2019)
Aleneboende 285000
Par uten barn 612000
Par med barn 0-17 år 807000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Elverum (-2019)
Grunnskolenivå 5013
Videregående skolenivå 6500
Universitets- og høgskolenivå, kort 4293
Universitets- og høgskolenivå, lang 1039
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 121

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Elverum
Aktivitetstilbud barn og unge 154
Bibliotek 195
Muséer 24
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 132
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 380
Kulturskoler 299
Kommunale kulturbygg 333

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Elverum
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.4
Administrasjon, kommune 6.2
Kultursektoren, kommune 3.4
Barnehage 11.1
Grunnskole 19.2
Helse- og omsorg 35.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.