3595_0420
3595_0420
kommunefakta
2019-11-15T21:15:00.000Z
no
Eidskog kommune

Kommunefakta

Eidskog - 0420 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 115 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 114 110
5-9 år 138 127
10-14 år 128 156
15-19 år 192 168
20-24 år 174 155
25-29 år 172 123
30-34 år 118 135
35-39 år 133 127
40-44 år 159 190
45-49 år 230 217
50-54 år 289 247
55-59 år 246 238
60-64 år 243 235
65-69 år 251 229
70-74 år 207 193
75-79 år 131 153
80-84 år 69 98
85-89 år 45 80
90-94 år 19 55
95-99 år 3 17
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eidskog
Sverige 133
Litauen 37
Polen 21
Tyskland 28
Eritrea 15
Somalia 11
Filippinene 10
Irak 14
Pakistan 3
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidskog
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 145
Sekundærnæringer 651
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 805
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 181
Undervisning 155
Helse- og sosialtjenester 693
Personlig tjenesteyting 85

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eidskog
Aleneboende 255000
Par uten barn 553000
Par med barn 0-17 år 714000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidskog
Grunnskolenivå 2108
Videregående skolenivå 2142
Universitets- og høgskolenivå, kort 737
Universitets- og høgskolenivå, lang 148
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 47

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidskog
Aktivitetstilbud barn og unge 15
Bibliotek 344
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 266
Kulturskoler 496
Kommunale kulturbygg 245

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidskog
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 7.4
Grunnskole 14.8
Helse- og omsorg 37.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.