3595_0420
3595_0420
kommunefakta
2019-01-24T10:12:00.000Z
no
Eidskog kommune

Kommunefakta

Eidskog - 0420 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 131 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 113 115
5-9 år 135 132
10-14 år 139 154
15-19 år 200 179
20-24 år 199 172
25-29 år 174 117
30-34 år 120 131
35-39 år 129 139
40-44 år 172 197
45-49 år 254 220
50-54 år 248 248
55-59 år 251 237
60-64 år 239 240
65-69 år 238 225
70-74 år 205 182
75-79 år 114 148
80-84 år 69 97
85-89 år 36 88
90-94 år 25 41
95-99 år 1 18
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eidskog
Sverige 134
Litauen 35
Polen 26
Tyskland 26
Eritrea 14
Somalia 12
Filippinene 8
Irak 12
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eidskog
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eidskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 685
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 802
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 188
Undervisning 155
Helse- og sosialtjenester 682
Personlig tjenesteyting 78

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eidskog
Aleneboende 255000
Par uten barn 553000
Par med barn 0-17 år 714000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 368000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eidskog
Grunnskolenivå 2134
Videregående skole-nivå 2127
Universitets- og høgskolenivå kort 716
Universitets- og høgskolenivå lang 138
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidskog
Aktivitetstilbud barn og unge 6
Bibliotek 313
Muséer 20
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 257
Musikk- og kulturskoler 496
Kommunale kulturbygg 225

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eidskog
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 2.2
Barnehage 7.1
Grunnskole 15.4
Helse- og omsorg 37.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.