3595_0817
3595_0817
kommunefakta
2019-01-24T08:47:00.000Z
no
Drangedal kommune

Kommunefakta

Drangedal - 0817 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 091 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 94
5-9 år 103 117
10-14 år 150 116
15-19 år 141 141
20-24 år 133 97
25-29 år 87 88
30-34 år 106 105
35-39 år 107 101
40-44 år 134 131
45-49 år 159 159
50-54 år 158 139
55-59 år 138 129
60-64 år 150 138
65-69 år 131 137
70-74 år 130 107
75-79 år 65 84
80-84 år 38 51
85-89 år 36 42
90-94 år 19 30
95-99 år 6 10
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Drangedal
Sverige 7
Litauen 8
Polen 44
Tyskland 25
Eritrea 16
Somalia 26
Filippinene 4
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Drangedal
Selveier 81.2
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Drangedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 101
Sekundærnæringer 589
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 497
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86
Undervisning 119
Helse- og sosialtjenester 451
Personlig tjenesteyting 67

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Drangedal
Aleneboende 256000
Par uten barn 542000
Par med barn 0-17 år 743000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Drangedal
Grunnskolenivå 1128
Videregående skole-nivå 1567
Universitets- og høgskolenivå kort 480
Universitets- og høgskolenivå lang 97
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Drangedal
Aktivitetstilbud barn og unge 180
Bibliotek 326
Muséer 28
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 393
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 790
Musikk- og kulturskoler 328
Kommunale kulturbygg 226

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Drangedal
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 8.9
Grunnskole 20.6
Helse- og omsorg 29.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.