3595_0817
3595_0817
kommunefakta
2020-01-24T02:13:00.000Z
no
Drangedal kommune

Kommunefakta

Drangedal - 0817 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 066 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 94 87
5-9 år 108 118
10-14 år 133 111
15-19 år 138 133
20-24 år 137 114
25-29 år 97 83
30-34 år 89 103
35-39 år 112 107
40-44 år 135 120
45-49 år 154 142
50-54 år 153 151
55-59 år 143 128
60-64 år 157 139
65-69 år 119 140
70-74 år 138 118
75-79 år 82 80
80-84 år 32 57
85-89 år 32 32
90-94 år 17 29
95-99 år 7 9
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Drangedal (-2019)
Sverige 7
Litauen 9
Polen 42
Tyskland 20
Eritrea 11
Somalia 27
Filippinene 7
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Drangedal (-2019)
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Drangedal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 97
Sekundærnæringer 587
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 473
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 110
Helse- og sosialtjenester 446
Personlig tjenesteyting 67

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Drangedal (-2019)
Aleneboende 264000
Par uten barn 570000
Par med barn 0-17 år 773000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Drangedal (-2019)
Grunnskolenivå 1095
Videregående skolenivå 1582
Universitets- og høgskolenivå, kort 484
Universitets- og høgskolenivå, lang 103
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Drangedal
Aktivitetstilbud barn og unge 139
Bibliotek 355
Muséer 55
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 354
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 513
Kulturskoler 373
Kommunale kulturbygg 155

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Drangedal
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 3.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 8.9
Grunnskole 20.4
Helse- og omsorg 32

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.