På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_0602
3595_0602
kommunefakta
2020-01-23T15:29:00.000Z
no
Drammen kommune

Kommunefakta

Drammen - 0602 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 69 430 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1924 1859
5-9 år 2030 1969
10-14 år 2105 2037
15-19 år 2102 1944
20-24 år 1996 2015
25-29 år 2434 2398
30-34 år 2612 2344
35-39 år 2391 2349
40-44 år 2452 2352
45-49 år 2542 2490
50-54 år 2385 2234
55-59 år 2037 2053
60-64 år 1789 1935
65-69 år 1558 1756
70-74 år 1670 1910
75-79 år 946 1220
80-84 år 644 891
85-89 år 360 584
90-94 år 147 322
95-99 år 27 105
100 år eller eldre 2 13

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Drammen (-2019)
Sverige 478
Litauen 616
Polen 2085
Tyskland 284
Eritrea 454
Somalia 905
Filippinene 297
Irak 1307
Pakistan 1092
Vietnam 476

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Drammen (-2019)
Selveier 57.3
Andels- / aksjeeier 19.6
Leier 23

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Drammen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 89
Sekundærnæringer 5281
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15144
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1957
Undervisning 2238
Helse- og sosialtjenester 6989
Personlig tjenesteyting 1652

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Drammen (-2019)
Aleneboende 303000
Par uten barn 652000
Par med barn 0-17 år 816000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Drammen (-2019)
Grunnskolenivå 16002
Videregående skolenivå 19301
Universitets- og høgskolenivå, kort 13772
Universitets- og høgskolenivå, lang 5219
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 469

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Drammen
Aktivitetstilbud barn og unge 145
Bibliotek 284
Muséer 73
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 200
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 680
Kulturskoler 154
Kommunale kulturbygg 316

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Drammen
Sosialsektoren samlet 5.5
Barnevern 3.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.5
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 11.7
Grunnskole 16.6
Helse- og omsorg 28.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.