3595_0602
3595_0602
kommunefakta
2019-01-24T09:49:00.000Z
no
Drammen kommune

Kommunefakta

Drammen - 0602 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 68 991 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1951 1935
5-9 år 2049 2019
10-14 år 2099 1955
15-19 år 2064 1949
20-24 år 2056 2080
25-29 år 2451 2412
30-34 år 2558 2383
35-39 år 2430 2360
40-44 år 2514 2360
45-49 år 2573 2443
50-54 år 2304 2165
55-59 år 1967 2051
60-64 år 1789 1933
65-69 år 1592 1768
70-74 år 1575 1832
75-79 år 921 1161
80-84 år 591 883
85-89 år 348 583
90-94 år 146 326
95-99 år 25 93
100 år eller eldre 1 18

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Drammen
Sverige 484
Litauen 628
Polen 2114
Tyskland 275
Eritrea 413
Somalia 905
Filippinene 269
Irak 1272
Pakistan 1085
Vietnam 475

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Drammen
Selveier 57.9
Andels- / aksjeeier 19.6
Leier 22.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Drammen
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 5181
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14829
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1932
Undervisning 2160
Helse- og sosialtjenester 6915
Personlig tjenesteyting 1580

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Drammen
Aleneboende 293000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 789000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Drammen
Grunnskolenivå 16141
Videregående skole-nivå 19435
Universitets- og høgskolenivå kort 13436
Universitets- og høgskolenivå lang 5022
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 466

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Drammen
Aktivitetstilbud barn og unge 122
Bibliotek 291
Muséer 72
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 169
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 946
Musikk- og kulturskoler 135
Kommunale kulturbygg 352

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Drammen
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 4.5
Barnehage 11.6
Grunnskole 16.8
Helse- og omsorg 27.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.