3595_0511
3595_0511
kommunefakta
2020-01-24T04:44:00.000Z
no
Dovre kommune

Kommunefakta

Dovre - 0511 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 563 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 53 59
5-9 år 57 55
10-14 år 71 59
15-19 år 86 77
20-24 år 83 59
25-29 år 92 70
30-34 år 78 56
35-39 år 50 53
40-44 år 58 59
45-49 år 87 93
50-54 år 98 95
55-59 år 93 87
60-64 år 90 107
65-69 år 102 96
70-74 år 78 90
75-79 år 69 73
80-84 år 38 48
85-89 år 23 40
90-94 år 11 14
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Dovre (-2019)
Sverige 4
Litauen 21
Polen 56
Tyskland 5
Eritrea 13
Somalia 15
Filippinene 0
Irak 5
Pakistan 3
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Dovre (-2019)
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 17.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Dovre (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 110
Sekundærnæringer 280
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 453
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 85
Undervisning 88
Helse- og sosialtjenester 222
Personlig tjenesteyting 29

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Dovre (-2019)
Aleneboende 275000
Par uten barn 591000
Par med barn 0-17 år 758000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Dovre (-2019)
Grunnskolenivå 623
Videregående skolenivå 1127
Universitets- og høgskolenivå, kort 349
Universitets- og høgskolenivå, lang 97
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Dovre
Aktivitetstilbud barn og unge 184
Bibliotek 891
Muséer 70
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 167
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 325
Kulturskoler 374
Kommunale kulturbygg 81

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Dovre
Sosialsektoren samlet 5.2
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.2
Administrasjon, kommune 5.2
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 6.8
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 36.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.