3595_2025
3595_2025
kommunefakta
2018-05-27T07:14:00.000Z
no
Deatnu - Tana kommune

Kommunefakta

Deatnu - Tana - 2025 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 912 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 64 48
5-9 år 83 63
10-14 år 71 71
15-19 år 106 94
20-24 år 77 87
25-29 år 102 66
30-34 år 83 72
35-39 år 83 64
40-44 år 100 114
45-49 år 124 115
50-54 år 115 90
55-59 år 91 93
60-64 år 109 103
65-69 år 118 97
70-74 år 92 77
75-79 år 57 60
80-84 år 40 33
85-89 år 17 26
90-94 år 2 11
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Sverige 16
Litauen 11
Polen 13
Tyskland 9
Eritrea 17
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Selveier 82.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Jordbruk, skogbruk og fiske 115
Sekundærnæringer 237
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 401
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 115
Undervisning 157
Helse- og sosialtjenester 348
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Aleneboende 280000
Par uten barn 610000
Par med barn 0-17 år 786000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Grunnskolenivå 948
Videregående skole-nivå 881
Universitets- og høgskolenivå kort 462
Universitets- og høgskolenivå lang 124
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 22

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 40.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Deatnu - Tana
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 9.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.8
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18.4
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 37.4
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.7
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.2
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.