3595_0941
3595_0941
kommunefakta
2018-12-10T02:37:00.000Z
no
Bykle kommune

Kommunefakta

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 958 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 21
5-9 år 32 33
10-14 år 26 21
15-19 år 38 25
20-24 år 29 34
25-29 år 35 30
30-34 år 36 30
35-39 år 31 30
40-44 år 30 35
45-49 år 40 41
50-54 år 47 39
55-59 år 30 25
60-64 år 36 29
65-69 år 25 20
70-74 år 20 20
75-79 år 12 12
80-84 år 5 5
85-89 år 3 3
90-94 år 2 2
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bykle
Sverige 14
Litauen 6
Polen 27
Tyskland 7
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bykle
Selveier 73.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 26.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bykle
Jordbruk, skogbruk og fiske 11
Sekundærnæringer 147
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 167
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 43
Undervisning 63
Helse- og sosialtjenester 98
Personlig tjenesteyting 43

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bykle
Aleneboende 287000
Par uten barn 641000
Par med barn 0-17 år 756000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 480000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bykle
Grunnskolenivå 181
Videregående skole-nivå 325
Universitets- og høgskolenivå kort 218
Universitets- og høgskolenivå lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bykle
Aktivitetstilbud barn og unge 794
Bibliotek 1044
Muséer 534
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -111
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 4593
Musikk- og kulturskoler 2494
Kommunale kulturbygg 6201

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bykle
Sosialsektoren samlet 2.4
Barnevern 0.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 8.7
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 7.1
Barnehage 5
Grunnskole 12.2
Helse- og omsorg 15.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.