3595_0941
3595_0941
kommunefakta
2019-10-22T05:12:00.000Z
no
Bykle kommune

Kommunefakta

Bykle - 0941 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 960 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 22
5-9 år 32 25
10-14 år 25 28
15-19 år 35 19
20-24 år 39 40
25-29 år 30 33
30-34 år 32 29
35-39 år 28 28
40-44 år 35 35
45-49 år 34 42
50-54 år 47 37
55-59 år 31 26
60-64 år 34 25
65-69 år 20 24
70-74 år 25 19
75-79 år 11 13
80-84 år 4 7
85-89 år 4 3
90-94 år 2 2
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bykle
Sverige 14
Litauen 6
Polen 29
Tyskland 8
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 6
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bykle
Selveier 75.3
Andels- / aksjeeier 0
Leier 24.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bykle
Jordbruk, skogbruk og fiske 7
Sekundærnæringer 144
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 167
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 41
Undervisning 58
Helse- og sosialtjenester 103
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bykle
Aleneboende 287000
Par uten barn 654000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 469000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bykle
Grunnskolenivå 160
Videregående skolenivå 343
Universitets- og høgskolenivå, kort 216
Universitets- og høgskolenivå, lang 41
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bykle
Aktivitetstilbud barn og unge 566
Bibliotek 1105
Muséer 836
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -76
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 5258
Musikk- og kulturskoler 2269
Kommunale kulturbygg 6213

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bykle
Sosialsektoren samlet 2.4
Barnevern 0.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 9.4
Administrasjon, kommune 7.6
Kultursektoren, kommune 8.2
Barnehage 5.2
Grunnskole 13.2
Helse- og omsorg 16.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.