3595_1813
3595_1813
kommunefakta
2020-01-20T10:14:00.000Z
no
Brønnøy kommune

Kommunefakta

Brønnøy - 1813 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 894 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 202 192
5-9 år 254 262
10-14 år 236 250
15-19 år 270 252
20-24 år 255 240
25-29 år 225 231
30-34 år 254 220
35-39 år 218 237
40-44 år 228 208
45-49 år 296 296
50-54 år 289 306
55-59 år 271 279
60-64 år 248 236
65-69 år 226 217
70-74 år 215 185
75-79 år 106 141
80-84 år 81 106
85-89 år 46 75
90-94 år 21 29
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Sverige 24
Litauen 6
Polen 91
Tyskland 21
Eritrea 70
Somalia 43
Filippinene 36
Irak 11
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Selveier 79.9
Andels- / aksjeeier 4
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Brønnøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 227
Sekundærnæringer 619
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1175
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 616
Undervisning 331
Helse- og sosialtjenester 782
Personlig tjenesteyting 67

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Aleneboende 289000
Par uten barn 644000
Par med barn 0-17 år 839000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Grunnskolenivå 1919
Videregående skolenivå 2712
Universitets- og høgskolenivå, kort 1253
Universitets- og høgskolenivå, lang 308
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Aktivitetstilbud barn og unge 116
Bibliotek 211
Muséer 133
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 52
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 564
Kulturskoler 370
Kommunale kulturbygg 58

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Brønnøy
Sosialsektoren samlet 4
Barnevern 5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 9.5
Grunnskole 20.8
Helse- og omsorg 33.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.