3595_1219
3595_1219
kommunefakta
2020-01-20T17:58:00.000Z
no
Bømlo kommune

Kommunefakta

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 957 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 360 329
5-9 år 430 419
10-14 år 444 432
15-19 år 462 417
20-24 år 428 323
25-29 år 329 314
30-34 år 371 356
35-39 år 411 369
40-44 år 370 361
45-49 år 425 390
50-54 år 413 395
55-59 år 355 310
60-64 år 337 311
65-69 år 353 326
70-74 år 304 262
75-79 år 164 165
80-84 år 104 117
85-89 år 56 103
90-94 år 23 80
95-99 år 10 32
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bømlo (-2019)
Sverige 35
Litauen 184
Polen 128
Tyskland 92
Eritrea 76
Somalia 16
Filippinene 51
Irak 6
Pakistan 3
Vietnam 21

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bømlo (-2019)
Selveier 88.4
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 10

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bømlo (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 361
Sekundærnæringer 2041
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1501
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 192
Undervisning 465
Helse- og sosialtjenester 1095
Personlig tjenesteyting 152

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bømlo (-2019)
Aleneboende 286000
Par uten barn 630000
Par med barn 0-17 år 844000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 437000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bømlo (-2019)
Grunnskolenivå 2541
Videregående skolenivå 4162
Universitets- og høgskolenivå, kort 1871
Universitets- og høgskolenivå, lang 351
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 39

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bømlo
Aktivitetstilbud barn og unge 57
Bibliotek 308
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 181
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 70
Kulturskoler 567
Kommunale kulturbygg 97

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bømlo
Sosialsektoren samlet 4.1
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.8
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.3
Barnehage 11.3
Grunnskole 23.9
Helse- og omsorg 36.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.