3595_1219
3595_1219
kommunefakta
2019-02-18T16:16:00.000Z
no
Bømlo kommune

Kommunefakta

Bømlo - 1219 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 954 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 382 333
5-9 år 427 418
10-14 år 443 412
15-19 år 476 420
20-24 år 428 326
25-29 år 342 325
30-34 år 360 337
35-39 år 409 360
40-44 år 371 376
45-49 år 425 386
50-54 år 387 376
55-59 år 367 304
60-64 år 333 321
65-69 år 359 338
70-74 år 292 237
75-79 år 148 149
80-84 år 95 125
85-89 år 62 105
90-94 år 27 83
95-99 år 7 30
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bømlo
Sverige 35
Litauen 178
Polen 122
Tyskland 89
Eritrea 76
Somalia 17
Filippinene 44
Irak 7
Pakistan 3
Vietnam 19

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bømlo
Selveier 88.7
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 9.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bømlo
Jordbruk, skogbruk og fiske 348
Sekundærnæringer 1957
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1446
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 190
Undervisning 476
Helse- og sosialtjenester 1086
Personlig tjenesteyting 156

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bømlo
Aleneboende 278000
Par uten barn 615000
Par med barn 0-17 år 820000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bømlo
Grunnskolenivå 2529
Videregående skole-nivå 4166
Universitets- og høgskolenivå kort 1852
Universitets- og høgskolenivå lang 312
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bømlo
Aktivitetstilbud barn og unge 49
Bibliotek 329
Muséer 9
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 156
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 22
Musikk- og kulturskoler 526
Kommunale kulturbygg 131

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bømlo
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 1.7
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 11.3
Grunnskole 24.6
Helse- og omsorg 35

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.