3595_0928
3595_0928
kommunefakta
2020-01-24T04:49:00.000Z
no
Birkenes kommune

Kommunefakta

Birkenes - 0928 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 205 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 176 169
5-9 år 208 194
10-14 år 205 189
15-19 år 188 140
20-24 år 177 169
25-29 år 172 154
30-34 år 155 149
35-39 år 172 181
40-44 år 197 172
45-49 år 180 161
50-54 år 178 177
55-59 år 136 120
60-64 år 130 128
65-69 år 138 114
70-74 år 115 130
75-79 år 91 87
80-84 år 36 36
85-89 år 22 35
90-94 år 4 21
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Birkenes (-2019)
Sverige 21
Litauen 14
Polen 89
Tyskland 86
Eritrea 26
Somalia 3
Filippinene 16
Irak 17
Pakistan 0
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Birkenes (-2019)
Selveier 87.6
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 12.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Birkenes (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 81
Sekundærnæringer 834
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 711
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 122
Undervisning 200
Helse- og sosialtjenester 477
Personlig tjenesteyting 78

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Birkenes (-2019)
Aleneboende 285000
Par uten barn 610000
Par med barn 0-17 år 768000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 374000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Birkenes (-2019)
Grunnskolenivå 1137
Videregående skolenivå 1823
Universitets- og høgskolenivå, kort 780
Universitets- og høgskolenivå, lang 173
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Birkenes
Aktivitetstilbud barn og unge 165
Bibliotek 214
Muséer 53
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 219
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 70
Kulturskoler 175
Kommunale kulturbygg 66

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Birkenes
Sosialsektoren samlet 5.1
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 7.7
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 12
Grunnskole 23.2
Helse- og omsorg 26.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.