3595_1811
3595_1811
kommunefakta
2018-11-13T17:13:00.000Z
no
Bindal kommune

Kommunefakta

Bindal - 1811 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 472 innbyggere per 2. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 38 28
5-9 år 46 32
10-14 år 48 41
15-19 år 45 40
20-24 år 50 41
25-29 år 39 30
30-34 år 27 29
35-39 år 34 31
40-44 år 29 33
45-49 år 53 44
50-54 år 52 35
55-59 år 52 63
60-64 år 61 57
65-69 år 69 65
70-74 år 56 43
75-79 år 31 45
80-84 år 23 22
85-89 år 14 25
90-94 år 3 5
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bindal
Sverige 3
Litauen 5
Polen 13
Tyskland 0
Eritrea 12
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bindal
Selveier 88.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bindal
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 106
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 150
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 38
Undervisning 76
Helse- og sosialtjenester 175
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bindal
Aleneboende 246000
Par uten barn 538000
Par med barn 0-17 år 744000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 342000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bindal
Grunnskolenivå 425
Videregående skole-nivå 547
Universitets- og høgskolenivå kort 206
Universitets- og høgskolenivå lang 28
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bindal
Aktivitetstilbud barn og unge 261
Bibliotek 343
Muséer 336
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 75
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Musikk- og kulturskoler 647
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bindal
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 9.1
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 7
Grunnskole 15.6
Helse- og omsorg 40.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.