3595_1201
3595_1201
kommunefakta
2020-01-24T02:46:00.000Z
no
Bergen kommune

Kommunefakta

Bergen - 1201 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 283 246 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 8170 7785
5-9 år 8010 7637
10-14 år 7912 7615
15-19 år 7900 7748
20-24 år 10953 11073
25-29 år 12589 11878
30-34 år 11506 10551
35-39 år 10444 9277
40-44 år 9758 8740
45-49 år 9858 9262
50-54 år 9159 8892
55-59 år 8403 8104
60-64 år 7277 7078
65-69 år 6032 6326
70-74 år 5560 6076
75-79 år 3462 4271
80-84 år 2327 3249
85-89 år 1407 2457
90-94 år 551 1313
95-99 år 128 398
100 år eller eldre 9 45

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bergen (-2019)
Sverige 1118
Litauen 2282
Polen 6646
Tyskland 1446
Eritrea 1350
Somalia 1983
Filippinene 1229
Irak 1920
Pakistan 497
Vietnam 1378

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bergen (-2019)
Selveier 56.8
Andels- / aksjeeier 21.6
Leier 21.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bergen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 683
Sekundærnæringer 23735
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 59708
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 9127
Undervisning 13527
Helse- og sosialtjenester 31249
Personlig tjenesteyting 6455

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bergen (-2019)
Aleneboende 304000
Par uten barn 656000
Par med barn 0-17 år 873000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bergen (-2019)
Grunnskolenivå 50590
Videregående skolenivå 76029
Universitets- og høgskolenivå, kort 64090
Universitets- og høgskolenivå, lang 33076
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1330

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bergen
Aktivitetstilbud barn og unge 207
Bibliotek 231
Muséer 162
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 235
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 774
Kulturskoler 191
Kommunale kulturbygg 225

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bergen
Sosialsektoren samlet 6.2
Barnevern 3.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 4.1
Barnehage 12.6
Grunnskole 18.3
Helse- og omsorg 31.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.