3595_1922
3595_1922
kommunefakta
2019-01-21T21:21:00.000Z
no
Bardu kommune

Kommunefakta

Bardu - 1922 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 008 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 122 94
5-9 år 120 118
10-14 år 110 125
15-19 år 127 115
20-24 år 210 149
25-29 år 196 114
30-34 år 118 99
35-39 år 118 117
40-44 år 125 121
45-49 år 113 131
50-54 år 122 102
55-59 år 94 107
60-64 år 125 112
65-69 år 129 108
70-74 år 94 117
75-79 år 65 88
80-84 år 34 52
85-89 år 22 30
90-94 år 5 25
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bardu
Sverige 15
Litauen 5
Polen 17
Tyskland 17
Eritrea 40
Somalia 21
Filippinene 6
Irak 13
Pakistan 8
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bardu
Selveier 73.6
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 25.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bardu
Jordbruk, skogbruk og fiske 61
Sekundærnæringer 169
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 417
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 821
Undervisning 184
Helse- og sosialtjenester 413
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bardu
Aleneboende 334000
Par uten barn 653000
Par med barn 0-17 år 858000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bardu
Grunnskolenivå 813
Videregående skole-nivå 1322
Universitets- og høgskolenivå kort 722
Universitets- og høgskolenivå lang 191
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bardu
Aktivitetstilbud barn og unge 107
Bibliotek 214
Muséer 242
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 31
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1092
Musikk- og kulturskoler 557
Kommunale kulturbygg 174

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bardu
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 2.4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3.2
Barnehage 9.9
Grunnskole 19
Helse- og omsorg 28.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.