3595_0814
3595_0814
kommunefakta
2020-01-24T04:28:00.000Z
no
Bamble kommune

Kommunefakta

Bamble - 0814 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 085 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 324 323
5-9 år 390 381
10-14 år 455 415
15-19 år 496 437
20-24 år 448 369
25-29 år 430 359
30-34 år 385 393
35-39 år 367 351
40-44 år 391 413
45-49 år 509 511
50-54 år 544 527
55-59 år 468 483
60-64 år 468 502
65-69 år 457 455
70-74 år 462 463
75-79 år 266 266
80-84 år 137 165
85-89 år 68 109
90-94 år 29 56
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bamble (-2019)
Sverige 41
Litauen 41
Polen 142
Tyskland 39
Eritrea 74
Somalia 170
Filippinene 22
Irak 36
Pakistan 6
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bamble (-2019)
Selveier 81.4
Andels- / aksjeeier 6.2
Leier 12.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bamble (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 1964
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2311
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 295
Undervisning 462
Helse- og sosialtjenester 1265
Personlig tjenesteyting 204

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bamble (-2019)
Aleneboende 287000
Par uten barn 648000
Par med barn 0-17 år 808000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bamble (-2019)
Grunnskolenivå 3516
Videregående skolenivå 4988
Universitets- og høgskolenivå, kort 2212
Universitets- og høgskolenivå, lang 524
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 76

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bamble
Aktivitetstilbud barn og unge 217
Bibliotek 235
Muséer 37
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 169
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 465
Kulturskoler 269
Kommunale kulturbygg 325

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Bamble
Sosialsektoren samlet 5.8
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 7.4
Administrasjon, kommune 4.4
Kultursektoren, kommune 2.5
Barnehage 9.7
Grunnskole 19.1
Helse- og omsorg 32.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.