3595_0814
3595_0814
kommunefakta
2018-05-25T13:13:00.000Z
no
Bamble kommune

Kommunefakta

Bamble - 0814 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 14 161 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 350 340
5-9 år 400 375
10-14 år 457 421
15-19 år 523 429
20-24 år 435 394
25-29 år 467 398
30-34 år 368 373
35-39 år 369 339
40-44 år 417 445
45-49 år 536 513
50-54 år 508 521
55-59 år 485 494
60-64 år 462 492
65-69 år 460 466
70-74 år 468 431
75-79 år 230 251
80-84 år 125 163
85-89 år 72 110
90-94 år 25 53
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bamble
Sverige 41
Litauen 45
Polen 133
Tyskland 37
Eritrea 69
Somalia 176
Filippinene 23
Irak 33
Pakistan 6
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bamble
Selveier 82.2
Andels- / aksjeeier 6.3
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bamble
Jordbruk, skogbruk og fiske 76
Sekundærnæringer 1900
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2328
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 298
Undervisning 463
Helse- og sosialtjenester 1255
Personlig tjenesteyting 204

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bamble
Aleneboende 269000
Par uten barn 623000
Par med barn 0-17 år 772000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bamble
Grunnskolenivå 3573
Videregående skole-nivå 4975
Universitets- og høgskolenivå kort 2161
Universitets- og høgskolenivå lang 525
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 84

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bamble
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bamble
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.5
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 9.5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.3
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 31.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 6.7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.