3595_0219
3595_0219
kommunefakta
2018-05-21T18:57:00.000Z
no
Bærum kommune

Kommunefakta

Bærum - 0219 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 125 454 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 3959 3796
5-9 år 4480 4201
10-14 år 4285 4191
15-19 år 4199 3844
20-24 år 3493 3119
25-29 år 3182 3344
30-34 år 3633 3852
35-39 år 4415 4286
40-44 år 4655 4552
45-49 år 4786 4793
50-54 år 4493 4509
55-59 år 4191 4058
60-64 år 3501 3459
65-69 år 2754 2806
70-74 år 2547 2820
75-79 år 1455 1963
80-84 år 1022 1512
85-89 år 708 1257
90-94 år 328 685
95-99 år 84 212
100 år eller eldre 6 19

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bærum
Sverige 1686
Litauen 536
Polen 4025
Tyskland 714
Eritrea 565
Somalia 811
Filippinene 1094
Irak 839
Pakistan 974
Vietnam 361

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bærum
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 4.8
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bærum
Jordbruk, skogbruk og fiske 179
Sekundærnæringer 7724
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 31136
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 4833
Undervisning 4329
Helse- og sosialtjenester 11127
Personlig tjenesteyting 3030

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bærum
Aleneboende 308000
Par uten barn 742000
Par med barn 0-17 år 1023000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 453000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bærum
Grunnskolenivå 15934
Videregående skole-nivå 28069
Universitets- og høgskolenivå kort 30483
Universitets- og høgskolenivå lang 19807
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 671

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bærum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bærum
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 14.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.6
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 32.3
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.6
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.9
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.