3595_1554
3595_1554
kommunefakta
2020-01-24T02:14:00.000Z
no
Averøy kommune

Kommunefakta

Averøy - 1554 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 774 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 133 134
5-9 år 187 189
10-14 år 192 168
15-19 år 202 177
20-24 år 163 150
25-29 år 170 137
30-34 år 178 154
35-39 år 171 168
40-44 år 185 170
45-49 år 202 199
50-54 år 225 183
55-59 år 189 195
60-64 år 205 215
65-69 år 208 187
70-74 år 171 145
75-79 år 123 116
80-84 år 55 58
85-89 år 33 50
90-94 år 15 35
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Averøy
Sverige 16
Litauen 110
Polen 98
Tyskland 107
Eritrea 19
Somalia 12
Filippinene 23
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Averøy
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 1
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Averøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 223
Sekundærnæringer 806
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 917
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 111
Undervisning 221
Helse- og sosialtjenester 545
Personlig tjenesteyting 54

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Averøy
Aleneboende 282000
Par uten barn 642000
Par med barn 0-17 år 873000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Averøy
Grunnskolenivå 1414
Videregående skolenivå 2002
Universitets- og høgskolenivå, kort 895
Universitets- og høgskolenivå, lang 200
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Averøy
Aktivitetstilbud barn og unge 37
Bibliotek 237
Muséer 41
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 13
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 300
Kulturskoler 522
Kommunale kulturbygg 1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Averøy
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 5.3
Kultursektoren, kommune 2
Barnehage 10.8
Grunnskole 24.7
Helse- og omsorg 34.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.