3595_1264
3595_1264
kommunefakta
2019-01-22T06:28:00.000Z
no
Austrheim kommune

Kommunefakta

Austrheim - 1264 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 875 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 81 72
5-9 år 93 93
10-14 år 83 80
15-19 år 115 100
20-24 år 76 56
25-29 år 71 75
30-34 år 79 74
35-39 år 93 81
40-44 år 115 106
45-49 år 105 72
50-54 år 108 91
55-59 år 104 86
60-64 år 81 80
65-69 år 90 97
70-74 år 94 95
75-79 år 67 55
80-84 år 35 38
85-89 år 14 24
90-94 år 4 13
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Austrheim
Sverige 6
Litauen 59
Polen 90
Tyskland 12
Eritrea 0
Somalia 32
Filippinene 24
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Austrheim
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Austrheim
Jordbruk, skogbruk og fiske 27
Sekundærnæringer 510
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 386
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 33
Undervisning 76
Helse- og sosialtjenester 241
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Austrheim
Aleneboende 296000
Par uten barn 627000
Par med barn 0-17 år 828000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Austrheim
Grunnskolenivå 685
Videregående skole-nivå 1127
Universitets- og høgskolenivå kort 362
Universitets- og høgskolenivå lang 84
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Austrheim
Aktivitetstilbud barn og unge 371
Bibliotek 491
Muséer 22
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1486
Musikk- og kulturskoler 650
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Austrheim
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.6
Administrasjon, kommune 5.7
Kultursektoren, kommune 4
Barnehage 13.4
Grunnskole 19.7
Helse- og omsorg 31.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.