På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1244
3595_1244
kommunefakta
2020-01-23T16:19:00.000Z
no
Austevoll kommune

Kommunefakta

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 231 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 206 183
5-9 år 194 203
10-14 år 168 178
15-19 år 192 163
20-24 år 155 121
25-29 år 145 160
30-34 år 166 182
35-39 år 214 167
40-44 år 167 153
45-49 år 152 150
50-54 år 169 142
55-59 år 149 123
60-64 år 164 151
65-69 år 147 122
70-74 år 129 117
75-79 år 78 75
80-84 år 44 66
85-89 år 22 42
90-94 år 15 25
95-99 år 1 10
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Austevoll (-2019)
Sverige 12
Litauen 127
Polen 119
Tyskland 18
Eritrea 4
Somalia 28
Filippinene 17
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Austevoll (-2019)
Selveier 88.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 11.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Austevoll (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 460
Sekundærnæringer 604
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 814
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 86
Undervisning 219
Helse- og sosialtjenester 463
Personlig tjenesteyting 53

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Austevoll (-2019)
Aleneboende 302000
Par uten barn 685000
Par med barn 0-17 år 962000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 424000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Austevoll (-2019)
Grunnskolenivå 997
Videregående skolenivå 1773
Universitets- og høgskolenivå, kort 764
Universitets- og høgskolenivå, lang 199
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Austevoll
Aktivitetstilbud barn og unge 4
Bibliotek 353
Muséer 16
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 188
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 689
Kulturskoler 419
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Austevoll
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 1.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 7.1
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 14
Grunnskole 23.4
Helse- og omsorg 32.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.