3595_0221
3595_0221
kommunefakta
2018-05-23T20:45:00.000Z
no
Aurskog-Høland kommune

Kommunefakta

Aurskog-Høland - 0221 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 16 417 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 435 448
5-9 år 478 505
10-14 år 506 503
15-19 år 529 459
20-24 år 460 396
25-29 år 467 451
30-34 år 492 497
35-39 år 525 524
40-44 år 580 578
45-49 år 710 638
50-54 år 648 608
55-59 år 545 454
60-64 år 476 432
65-69 år 443 457
70-74 år 437 472
75-79 år 242 289
80-84 år 143 184
85-89 år 98 141
90-94 år 36 71
95-99 år 6 22
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Sverige 132
Litauen 230
Polen 619
Tyskland 97
Eritrea 71
Somalia 32
Filippinene 61
Irak 21
Pakistan 60
Vietnam 22

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 1.3
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Jordbruk, skogbruk og fiske 172
Sekundærnæringer 1749
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3250
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 413
Undervisning 542
Helse- og sosialtjenester 1586
Personlig tjenesteyting 274

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Aleneboende 275000
Par uten barn 584000
Par med barn 0-17 år 733000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 390000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Grunnskolenivå 4821
Videregående skole-nivå 5524
Universitets- og høgskolenivå kort 2031
Universitets- og høgskolenivå lang 460
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 64

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Aurskog-Høland
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.6
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 12.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.5
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 28.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.2
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.7
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 7
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.