3595_1547
3595_1547
kommunefakta
2018-05-26T17:31:00.000Z
no
Aukra kommune

Kommunefakta

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 561 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 92 85
5-9 år 109 135
10-14 år 134 128
15-19 år 130 114
20-24 år 102 113
25-29 år 101 100
30-34 år 122 96
35-39 år 115 120
40-44 år 120 116
45-49 år 125 101
50-54 år 109 111
55-59 år 100 82
60-64 år 93 105
65-69 år 102 93
70-74 år 100 96
75-79 år 56 63
80-84 år 43 46
85-89 år 29 38
90-94 år 4 20
95-99 år 0 7
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Aukra
Sverige 0
Litauen 59
Polen 126
Tyskland 31
Eritrea 28
Somalia 30
Filippinene 20
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Aukra
Selveier 87.4
Andels- / aksjeeier 1
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Aukra
Jordbruk, skogbruk og fiske 72
Sekundærnæringer 437
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 488
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 114
Undervisning 125
Helse- og sosialtjenester 376
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aukra
Aleneboende 287000
Par uten barn 624000
Par med barn 0-17 år 793000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Aukra
Grunnskolenivå 849
Videregående skole-nivå 1146
Universitets- og høgskolenivå kort 586
Universitets- og høgskolenivå lang 116
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Aukra
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Aukra
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 7.7
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.2
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 26.5
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.4
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.8
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.5
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.