3595_0425
3595_0425
kommunefakta
2019-01-24T09:42:00.000Z
no
Åsnes kommune

Kommunefakta

Åsnes - 0425 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 230 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 133 143
5-9 år 159 150
10-14 år 191 187
15-19 år 218 192
20-24 år 199 176
25-29 år 192 172
30-34 år 161 158
35-39 år 176 171
40-44 år 206 221
45-49 år 297 277
50-54 år 285 248
55-59 år 255 263
60-64 år 239 279
65-69 år 280 271
70-74 år 271 235
75-79 år 180 200
80-84 år 111 132
85-89 år 80 77
90-94 år 27 53
95-99 år 5 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åsnes
Sverige 53
Litauen 61
Polen 68
Tyskland 18
Eritrea 34
Somalia 17
Filippinene 18
Irak 13
Pakistan 4
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åsnes
Selveier 83.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åsnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 280
Sekundærnæringer 665
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 887
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 157
Undervisning 261
Helse- og sosialtjenester 856
Personlig tjenesteyting 93

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åsnes
Aleneboende 259000
Par uten barn 558000
Par med barn 0-17 år 742000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 376000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åsnes
Grunnskolenivå 2326
Videregående skole-nivå 2598
Universitets- og høgskolenivå kort 1018
Universitets- og høgskolenivå lang 170
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åsnes
Aktivitetstilbud barn og unge 78
Bibliotek 478
Muséer 2
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 29
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 202
Musikk- og kulturskoler 264
Kommunale kulturbygg 104

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åsnes
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 3.7
Kultursektoren, kommune 2.1
Barnehage 6.4
Grunnskole 15.7
Helse- og omsorg 41.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.