3595_1247
3595_1247
kommunefakta
2020-01-24T02:17:00.000Z
no
Askøy kommune

Kommunefakta

Askøy - 1247 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 29 518 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1035 990
5-9 år 1173 1119
10-14 år 1098 1069
15-19 år 1019 941
20-24 år 856 785
25-29 år 759 837
30-34 år 998 1034
35-39 år 1144 1114
40-44 år 1093 1063
45-49 år 1197 1035
50-54 år 980 866
55-59 år 761 710
60-64 år 724 698
65-69 år 693 671
70-74 år 636 617
75-79 år 321 374
80-84 år 211 252
85-89 år 107 145
90-94 år 37 73
95-99 år 11 25
100 år eller eldre 2 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Askøy (-2019)
Sverige 69
Litauen 306
Polen 617
Tyskland 119
Eritrea 111
Somalia 44
Filippinene 88
Irak 66
Pakistan 9
Vietnam 38

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askøy (-2019)
Selveier 88.2
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 9.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askøy (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 3313
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5046
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1028
Undervisning 1110
Helse- og sosialtjenester 3287
Personlig tjenesteyting 517

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Askøy (-2019)
Aleneboende 296000
Par uten barn 657000
Par med barn 0-17 år 858000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askøy (-2019)
Grunnskolenivå 6006
Videregående skolenivå 9033
Universitets- og høgskolenivå, kort 5048
Universitets- og høgskolenivå, lang 1460
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 133

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askøy
Aktivitetstilbud barn og unge 133
Bibliotek 183
Muséer 53
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 135
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 256
Kulturskoler 247
Kommunale kulturbygg 332

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askøy
Sosialsektoren samlet 4.4
Barnevern 4.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.6
Administrasjon, kommune 4.9
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 16.2
Grunnskole 24.6
Helse- og omsorg 28.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.