3595_0220
3595_0220
kommunefakta
2018-05-26T17:38:00.000Z
no
Asker kommune

Kommunefakta

Asker - 0220 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 60 916 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1829 1706
5-9 år 2216 2098
10-14 år 2220 2087
15-19 år 2073 2082
20-24 år 1816 1700
25-29 år 1448 1413
30-34 år 1569 1653
35-39 år 2038 2060
40-44 år 2262 2252
45-49 år 2316 2340
50-54 år 2304 2344
55-59 år 2109 1958
60-64 år 1715 1650
65-69 år 1368 1380
70-74 år 1298 1359
75-79 år 815 913
80-84 år 474 760
85-89 år 356 482
90-94 år 137 242
95-99 år 20 58
100 år eller eldre 2 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Asker
Sverige 843
Litauen 457
Polen 1787
Tyskland 339
Eritrea 241
Somalia 574
Filippinene 332
Irak 319
Pakistan 489
Vietnam 221

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Asker
Selveier 84.9
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Asker
Jordbruk, skogbruk og fiske 130
Sekundærnæringer 4104
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14398
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2123
Undervisning 2129
Helse- og sosialtjenester 5783
Personlig tjenesteyting 1438

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Asker
Aleneboende 303000
Par uten barn 730000
Par med barn 0-17 år 967000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 466000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Asker
Grunnskolenivå 8594
Videregående skole-nivå 14513
Universitets- og høgskolenivå kort 14666
Universitets- og høgskolenivå lang 8576
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 302

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Asker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 33.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Asker
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 13.3
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 20.9
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 31
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.9
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.6
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.8
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.