3595_1026
3595_1026
kommunefakta
2020-01-24T03:45:00.000Z
no
Åseral kommune

Kommunefakta

Åseral - 1026 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 936 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 20 28
5-9 år 29 26
10-14 år 26 35
15-19 år 47 34
20-24 år 40 36
25-29 år 29 20
30-34 år 16 27
35-39 år 34 25
40-44 år 21 19
45-49 år 27 38
50-54 år 47 33
55-59 år 45 34
60-64 år 28 21
65-69 år 23 16
70-74 år 19 19
75-79 år 5 19
80-84 år 8 13
85-89 år 9 10
90-94 år 3 8
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åseral (-2019)
Sverige 3
Litauen 9
Polen 15
Tyskland 22
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

(Manglende data: Verdien er tom for Nettoflytting)

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åseral (-2019)
Selveier 80.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åseral (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 155
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 131
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27
Undervisning 38
Helse- og sosialtjenester 104
Personlig tjenesteyting 15

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åseral (-2019)
Aleneboende 265000
Par uten barn 634000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 383000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åseral (-2019)
Grunnskolenivå 233
Videregående skolenivå 361
Universitets- og høgskolenivå, kort 123
Universitets- og høgskolenivå, lang 21
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åseral
Aktivitetstilbud barn og unge 223
Bibliotek 932
Muséer 1479
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1653
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 824
Kulturskoler 610
Kommunale kulturbygg 1442

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åseral
Sosialsektoren samlet 2.2
Barnevern 1.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 10.4
Administrasjon, kommune 14.6
Kultursektoren, kommune 4.4
Barnehage 5.5
Grunnskole 18
Helse- og omsorg 23.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.