3595_1026
3595_1026
kommunefakta
2019-01-22T05:41:00.000Z
no
Åseral kommune

Kommunefakta

Åseral - 1026 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 945 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 29
5-9 år 29 30
10-14 år 31 36
15-19 år 46 31
20-24 år 41 38
25-29 år 31 22
30-34 år 15 22
35-39 år 31 24
40-44 år 21 21
45-49 år 33 44
50-54 år 45 29
55-59 år 38 34
60-64 år 31 17
65-69 år 24 14
70-74 år 15 22
75-79 år 3 17
80-84 år 13 15
85-89 år 6 10
90-94 år 1 6
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åseral
Sverige 3
Litauen 13
Polen 15
Tyskland 25
Eritrea 3
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åseral
Selveier 80.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åseral
Jordbruk, skogbruk og fiske 47
Sekundærnæringer 154
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 109
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 34
Undervisning 36
Helse- og sosialtjenester 92
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åseral
Aleneboende 255000
Par uten barn 593000
Par med barn 0-17 år 761000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åseral
Grunnskolenivå 239
Videregående skole-nivå 358
Universitets- og høgskolenivå kort 118
Universitets- og høgskolenivå lang 15
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 3

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åseral
Aktivitetstilbud barn og unge 318
Bibliotek 776
Muséer 1509
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 1505
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 792
Musikk- og kulturskoler 604
Kommunale kulturbygg 1446

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åseral
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 1.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.8
Administrasjon, kommune 14.3
Kultursektoren, kommune 4.7
Barnehage 5.2
Grunnskole 17
Helse- og omsorg 23.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.