3595_1424
3595_1424
kommunefakta
2018-05-26T17:27:00.000Z
no
Årdal kommune

Kommunefakta

Årdal - 1424 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 261 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 123 106
5-9 år 140 134
10-14 år 139 135
15-19 år 179 136
20-24 år 176 152
25-29 år 144 119
30-34 år 134 138
35-39 år 177 122
40-44 år 133 135
45-49 år 211 185
50-54 år 233 213
55-59 år 216 172
60-64 år 170 164
65-69 år 164 146
70-74 år 152 154
75-79 år 93 110
80-84 år 66 113
85-89 år 48 81
90-94 år 20 29
95-99 år 3 11
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Årdal
Sverige 8
Litauen 6
Polen 121
Tyskland 29
Eritrea 18
Somalia 5
Filippinene 20
Irak 11
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Årdal
Selveier 69.8
Andels- / aksjeeier 19.3
Leier 10.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Årdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 10
Sekundærnæringer 1277
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 478
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 67
Undervisning 161
Helse- og sosialtjenester 490
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Årdal
Aleneboende 298000
Par uten barn 606000
Par med barn 0-17 år 841000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 450000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Årdal
Grunnskolenivå 1161
Videregående skole-nivå 2277
Universitets- og høgskolenivå kort 729
Universitets- og høgskolenivå lang 200
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Årdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 40.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 24.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Årdal
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.9
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 8.1
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 16.2
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 42.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.3
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.8
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.6
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.