På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1424
3595_1424
kommunefakta
2020-01-23T16:33:00.000Z
no
Årdal kommune

Kommunefakta

Årdal - 1424 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 220 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 125 111
5-9 år 130 125
10-14 år 149 127
15-19 år 157 148
20-24 år 195 133
25-29 år 145 128
30-34 år 147 129
35-39 år 151 137
40-44 år 146 120
45-49 år 188 175
50-54 år 226 199
55-59 år 224 195
60-64 år 184 157
65-69 år 155 151
70-74 år 154 141
75-79 år 96 125
80-84 år 73 99
85-89 år 43 95
90-94 år 23 27
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Årdal (-2019)
Sverige 7
Litauen 8
Polen 117
Tyskland 29
Eritrea 19
Somalia 8
Filippinene 20
Irak 11
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Årdal (-2019)
Selveier 70.1
Andels- / aksjeeier 20.6
Leier 9.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Årdal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 12
Sekundærnæringer 1299
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 501
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 68
Undervisning 166
Helse- og sosialtjenester 482
Personlig tjenesteyting 46

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Årdal (-2019)
Aleneboende 327000
Par uten barn 654000
Par med barn 0-17 år 886000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 450000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Årdal (-2019)
Grunnskolenivå 1063
Videregående skolenivå 2266
Universitets- og høgskolenivå, kort 761
Universitets- og høgskolenivå, lang 212
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Årdal
Aktivitetstilbud barn og unge 69
Bibliotek 454
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 26
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 870
Kulturskoler 379
Kommunale kulturbygg 712

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Årdal
Sosialsektoren samlet 2.7
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 8.2
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 42.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.