På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1871
3595_1871
kommunefakta
2020-01-23T16:19:00.000Z
no
Andøy kommune

Kommunefakta

Andøy - 1871 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 673 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 99 97
5-9 år 126 104
10-14 år 153 110
15-19 år 144 140
20-24 år 180 141
25-29 år 140 129
30-34 år 121 121
35-39 år 112 104
40-44 år 136 107
45-49 år 143 149
50-54 år 193 175
55-59 år 167 168
60-64 år 164 140
65-69 år 173 156
70-74 år 163 160
75-79 år 110 124
80-84 år 65 96
85-89 år 35 52
90-94 år 18 37
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Andøy
Sverige 20
Litauen 56
Polen 46
Tyskland 25
Eritrea 30
Somalia 50
Filippinene 12
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Andøy
Selveier 81.4
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Andøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 167
Sekundærnæringer 333
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 593
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 406
Undervisning 213
Helse- og sosialtjenester 463
Personlig tjenesteyting 45

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Andøy
Aleneboende 281000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 843000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Andøy
Grunnskolenivå 1360
Videregående skolenivå 1664
Universitets- og høgskolenivå, kort 687
Universitets- og høgskolenivå, lang 160
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Andøy
Aktivitetstilbud barn og unge 226
Bibliotek 268
Muséer 86
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 30
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 616
Kulturskoler 238
Kommunale kulturbygg 71

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Andøy
Sosialsektoren samlet 6
Barnevern 2.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.4
Administrasjon, kommune 6.1
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 9.2
Grunnskole 18.6
Helse- og omsorg 37.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.