3595_0429
3595_0429
kommunefakta
2019-11-20T12:19:00.000Z
no
Åmot kommune

Kommunefakta

Åmot - 0429 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 368 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 95 87
5-9 år 96 107
10-14 år 127 112
15-19 år 147 124
20-24 år 258 169
25-29 år 218 119
30-34 år 141 118
35-39 år 98 87
40-44 år 118 125
45-49 år 153 132
50-54 år 168 145
55-59 år 143 115
60-64 år 127 143
65-69 år 142 132
70-74 år 116 127
75-79 år 83 80
80-84 år 50 64
85-89 år 28 58
90-94 år 15 27
95-99 år 4 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åmot
Sverige 21
Litauen 56
Polen 26
Tyskland 25
Eritrea 19
Somalia 14
Filippinene 9
Irak 4
Pakistan 3
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åmot
Selveier 71.5
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 27.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åmot
Jordbruk, skogbruk og fiske 99
Sekundærnæringer 278
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 550
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 501
Undervisning 153
Helse- og sosialtjenester 438
Personlig tjenesteyting 67

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åmot
Aleneboende 263000
Par uten barn 552000
Par med barn 0-17 år 770000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åmot
Grunnskolenivå 1273
Videregående skolenivå 1459
Universitets- og høgskolenivå, kort 720
Universitets- og høgskolenivå, lang 142
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmot
Aktivitetstilbud barn og unge 116
Bibliotek 465
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 263
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 33
Kulturskoler 316
Kommunale kulturbygg 806

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åmot
Sosialsektoren samlet 3.4
Barnevern 4.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4
Administrasjon, kommune 8.5
Kultursektoren, kommune 3.7
Barnehage 8.9
Grunnskole 16.6
Helse- og omsorg 34.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.