3595_0429
3595_0429
kommunefakta
2018-05-23T20:40:00.000Z
no
Åmot kommune

Kommunefakta

Åmot - 0429 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 441 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 104 94
5-9 år 101 118
10-14 år 139 114
15-19 år 146 124
20-24 år 241 192
25-29 år 203 120
30-34 år 147 124
35-39 år 93 85
40-44 år 130 142
45-49 år 167 141
50-54 år 157 141
55-59 år 151 126
60-64 år 121 134
65-69 år 144 148
70-74 år 114 122
75-79 år 81 74
80-84 år 52 64
85-89 år 23 52
90-94 år 12 25
95-99 år 4 9
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åmot
Sverige 23
Litauen 60
Polen 21
Tyskland 33
Eritrea 21
Somalia 16
Filippinene 11
Irak 3
Pakistan 3
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åmot
Selveier 72.2
Andels- / aksjeeier 1
Leier 26.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åmot
Jordbruk, skogbruk og fiske 107
Sekundærnæringer 269
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 534
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 505
Undervisning 148
Helse- og sosialtjenester 454
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åmot
Aleneboende 258000
Par uten barn 543000
Par med barn 0-17 år 732000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åmot
Grunnskolenivå 1333
Videregående skole-nivå 1420
Universitets- og høgskolenivå kort 718
Universitets- og høgskolenivå lang 125
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Åmot
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 31.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Åmot
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 9.5
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 8.6
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 15.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 34.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.8
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.5
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.