3595_2012
3595_2012
kommunefakta
2020-01-24T03:48:00.000Z
no
Alta kommune

Kommunefakta

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 783 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 621 624
5-9 år 642 724
10-14 år 705 630
15-19 år 778 733
20-24 år 886 742
25-29 år 820 798
30-34 år 712 691
35-39 år 599 563
40-44 år 681 559
45-49 år 779 782
50-54 år 698 757
55-59 år 586 578
60-64 år 531 522
65-69 år 512 450
70-74 år 416 402
75-79 år 247 257
80-84 år 146 183
85-89 år 83 149
90-94 år 15 55
95-99 år 0 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Alta (-2019)
Sverige 90
Litauen 88
Polen 251
Tyskland 65
Eritrea 51
Somalia 53
Filippinene 68
Irak 14
Pakistan 10
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Alta (-2019)
Selveier 75.1
Andels- / aksjeeier 7.2
Leier 17.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Alta (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 406
Sekundærnæringer 2225
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3469
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 556
Undervisning 1065
Helse- og sosialtjenester 2318
Personlig tjenesteyting 419

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Alta (-2019)
Aleneboende 310000
Par uten barn 682000
Par med barn 0-17 år 885000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 452000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Alta (-2019)
Grunnskolenivå 5027
Videregående skolenivå 5670
Universitets- og høgskolenivå, kort 4128
Universitets- og høgskolenivå, lang 1046
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 104

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alta
Aktivitetstilbud barn og unge 186
Bibliotek 272
Muséer 44
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 339
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 939
Kulturskoler 279
Kommunale kulturbygg 281

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alta
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 3.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.3
Administrasjon, kommune 3.9
Kultursektoren, kommune 5.4
Barnehage 10
Grunnskole 19.4
Helse- og omsorg 33.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.