3595_2012
3595_2012
kommunefakta
2019-01-22T20:13:00.000Z
no
Alta kommune

Kommunefakta

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 619 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 640 677
5-9 år 654 710
10-14 år 720 629
15-19 år 811 752
20-24 år 884 742
25-29 år 802 790
30-34 år 691 681
35-39 år 604 554
40-44 år 696 613
45-49 år 787 787
50-54 år 677 692
55-59 år 566 563
60-64 år 549 505
65-69 år 520 478
70-74 år 372 359
75-79 år 234 256
80-84 år 142 192
85-89 år 82 152
90-94 år 16 46
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Alta
Sverige 91
Litauen 90
Polen 258
Tyskland 66
Eritrea 56
Somalia 58
Filippinene 65
Irak 13
Pakistan 13
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Alta
Selveier 75.2
Andels- / aksjeeier 7.3
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Alta
Jordbruk, skogbruk og fiske 374
Sekundærnæringer 2146
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3396
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 550
Undervisning 1075
Helse- og sosialtjenester 2286
Personlig tjenesteyting 418

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Alta
Aleneboende 302000
Par uten barn 657000
Par med barn 0-17 år 852000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 444000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Alta
Grunnskolenivå 5074
Videregående skole-nivå 5585
Universitets- og høgskolenivå kort 4020
Universitets- og høgskolenivå lang 1017
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 100

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alta
Aktivitetstilbud barn og unge 165
Bibliotek 252
Muséer 3
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 385
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 899
Musikk- og kulturskoler 260
Kommunale kulturbygg 235

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alta
Sosialsektoren samlet 3.6
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.4
Administrasjon, kommune 4
Kultursektoren, kommune 5.4
Barnehage 9.9
Grunnskole 19.6
Helse- og omsorg 32.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.