3595_1820
3595_1820
kommunefakta
2020-01-24T02:38:00.000Z
no
Alstahaug kommune

Kommunefakta

Alstahaug - 1820 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 7 411 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 194 176
5-9 år 209 201
10-14 år 231 188
15-19 år 252 239
20-24 år 218 221
25-29 år 245 226
30-34 år 250 218
35-39 år 196 192
40-44 år 182 210
45-49 år 250 278
50-54 år 273 264
55-59 år 249 246
60-64 år 251 249
65-69 år 242 223
70-74 år 212 230
75-79 år 130 146
80-84 år 74 87
85-89 år 44 63
90-94 år 21 28
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Sverige 17
Litauen 36
Polen 111
Tyskland 20
Eritrea 83
Somalia 30
Filippinene 49
Irak 30
Pakistan 6
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 4.3
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Alstahaug
Jordbruk, skogbruk og fiske 161
Sekundærnæringer 528
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1244
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 207
Undervisning 337
Helse- og sosialtjenester 1032
Personlig tjenesteyting 93

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Aleneboende 285000
Par uten barn 631000
Par med barn 0-17 år 828000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 425000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Grunnskolenivå 1831
Videregående skolenivå 2364
Universitets- og høgskolenivå, kort 1328
Universitets- og høgskolenivå, lang 388
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Aktivitetstilbud barn og unge 193
Bibliotek 356
Muséer 367
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 107
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 560
Kulturskoler 357
Kommunale kulturbygg 1601

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Alstahaug
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 4.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6
Administrasjon, kommune 5.5
Kultursektoren, kommune 5.6
Barnehage 9
Grunnskole 17.9
Helse- og omsorg 29.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.