3595_5018
3595_5018
kommunefakta
2019-01-22T06:06:00.000Z
no
Åfjord kommune

Kommunefakta

Åfjord - 5018 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 316 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 94 84
5-9 år 63 57
10-14 år 98 88
15-19 år 123 104
20-24 år 124 107
25-29 år 104 88
30-34 år 79 56
35-39 år 58 57
40-44 år 82 98
45-49 år 120 122
50-54 år 143 115
55-59 år 127 91
60-64 år 105 116
65-69 år 114 108
70-74 år 92 96
75-79 år 70 68
80-84 år 51 69
85-89 år 26 36
90-94 år 12 24
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Åfjord
Sverige 13
Litauen 16
Polen 39
Tyskland 4
Eritrea 6
Somalia 0
Filippinene 13
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Åfjord
Selveier 87.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Åfjord (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 246
Sekundærnæringer 386
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 446
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 80
Undervisning 137
Helse- og sosialtjenester 334
Personlig tjenesteyting 30

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Åfjord
Aleneboende 261000
Par uten barn 605000
Par med barn 0-17 år 779000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Åfjord
Grunnskolenivå 838
Videregående skole-nivå 1299
Universitets- og høgskolenivå kort 435
Universitets- og høgskolenivå lang 89
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 153
Bibliotek 257
Muséer 15
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 421
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 7
Musikk- og kulturskoler 708
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Åfjord
Sosialsektoren samlet 3.1
Barnevern 1.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.1
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 2.6
Barnehage 9.5
Grunnskole 17.9
Helse- og omsorg 33.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.