170351
/inntekt-og-forbruk/statistikker/selvangivelse/aar-forelopige
170351
5,7 prosent økning i lønn og honorarer
statistikk
2014-04-04T10:00:00.000Z
Inntekt og forbruk;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
selvangivelse, Skatt for personer, selvangivelse, skatteligning, personinntekt, lønnsinntekt, skattepliktige inntekter, kapitalinntekt, inntektsfradrag, skatt, gjeld, formue, bankinnskudd, aksjeutbytte, eiendommer i utlandet, bruttoinntekt, formuesskatt, toppskatt, restskatt, BSU (boligsparing for ungdom).Skatt for personer, Inntekt og formue , Inntekt og forbruk, Inntekt og forbruk, Svalbard
false

Skatt for personer2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

5,7 prosent økning i lønn og honorarer

Foreløpige tall fra ligningen viser at norske arbeidsgivere i alt utbetalte 1 108 milliarder kroner i lønn og honorarer i 2013. Dette er 60 milliarder kroner, eller 5,7 prosent, mer enn året før. Vel 3 071 000 personer mottok slike utbetalinger i 2013, drøyt 45 000 personer flere enn i 2012.

Skattepliktige inntekter for bosatte personer 17 år og eldre. Mill. kr1
 20132012Endring i prosent 2012 - 2013
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Lønn og honorarer1 079 3171 023 8805,4
Dagpenger10 0929 7313,7
Arbeidsavklaringspenger35 38535 1051,0
Alderspensjon fra folketrygden157 426143 7999,5
Alderspensjon, personer i alderen 62-66 år12 0179 27129,6
Uførepensjon fra folketrygden59 30257 9762,3

Av de totalt 3 071 000 personene som fikk lønn og honorarer i 2013, var det i underkant av 2 851 000 personer som var registret bosatte i Norge og som var 17 år og eldre. Denne gruppen mottok til sammen 1 079 milliarder kroner av de totale utbetalingene av lønn og honorarer. Dette tilsvarer en økning på 55 milliarder, eller 5,4 prosent, fra 2012.Det var vel 36 000 flere bosatte i aldersgruppen17 år og eldre som mottok lønn og honorarer enn året før.

I gjennomsnitt mottok hver bosatte person i aldersgruppen 17 år og eldre 378 600 kroner i lønn og honorarer i 2013. Dette er en økning på 4,1 prosent sammenlignet med gjennomsnittet i 2012.

Økte utbetalinger av alderspensjon

I alt 830 000 personer mottok alderspensjon fra folketrygden i 2013 på til sammen 164 milliarder kroner. Dette var 14,2 milliarder kroner mer enn året før, og vel 43 000 flere som mottok alderspensjon.

Av de 830 000 mottakerne var 760 000 bosatte personer i Norge. De mottok 157 milliarder kroner i alderspensjon fra folketrygden. Dette tilsvarer en økning i utbetalingene på 9,5 prosent fra 2012, og en økning i antallet mottakere på rundt 39 000 personer. For aldersgruppen 62 til 66 år økte utbetalingen av alderspensjon med 30 prosent fra året før, eller nærmere 3 milliarder kroner. Det totale antall mottakere av uførepensjon holdt seg stabilt rundt 330 000 personer, mens utbetalingene økte med en drøy milliard fra 2012.

Utbetaling av avtalefestet pensjon

Antall mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor utgjorde vel 29 000 bosatte personer i 2013, og de mottok til sammen 1,3 milliarder kroner. Dette er nesten 10 000 flere enn i 2012, og om lag 0,5 milliarder kroner mer enn året før. Nye mottakere av AFP i privat sektor får nå pensjonen gjennom den «nye» ordningen for privat AFP, som har blitt endret til et livsvarig tillegg til alderspensjon.

Mottakere av AFP fra offentlig sektor omfatter i denne statistikken også de som fremdeles mottar AFP fra privat sektor gjennom den «gamle» ordningen. Ordningen fases ut og blir avviklet i 2015. Ettersom det blir stadig færre som omfattes av den «gamle» ordningen for privat AFP, reduseres antallet i ordningen år for år. Antall bosatte som mottok AFP fra offentlig sektor inklusive privat AFP etter «gammel» ordning, ble redusert med rundt 7 700 personer fra 2012 til 2013. Utbetalingene etter denne ordningen falt med 1,5 milliarder til 8,8 milliarder kroner.

Færre med arbeidsavklaringspenger og dagpenger

Samtidig som det var flere som mottok lønn i 2013 enn i 2012, sank antallet som mottok dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Om lag 5 400 færre bosatte personer fikk dagpenger ved arbeidsledighet i 2013 enn i 2012, mens de totale utbetalingene økte med vel 0,4 milliarder kroner. I alt 209 000 bosatte personer mottok arbeidsavklaringspenger i 2013, 6 300 færre enn i året før.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB